FREDRIKSTAD HYTTEFORENING

      

Kontaktinformasjon:

Leder Rolf Hauge:

e-post: rolfahauge@gmail.com

mobil tlf: 918 27 650

         

         

Fredrikstad Hytteforenings brev 30.5.2022 om eiendomsskatt til Fredrikstad kommune v/ordføreren.

          

Korrespondanse og artikkel om Fredrikstad Hytteforenings syn på kommunens eiendomsskatt

Til Fredrikstad kommune

Brev eiendomsskattetakst

Eiendomsskatt formannskapet 

Eiendomsskatteinntekter

Eiendomsskatteinntekter

Artikkel

         


         

 

     

EIENDOMSSKATT I FREDRIKSTAD KOMMUNE

      

Til medlemmer i Fredrikstad Hytteforening - info om eiendomsskatten

          

Her kommer notat( referat) fra medlemsmøte 2.4. 22 på Onsøy Rådhus. Vedlagt finner du også de bilder Ole Sverre Strand og Tone C. Aas fra Fredrikstad kommune presenterte under sine innlegg på møtet. Siste vedlegg tar for seg spørsmål fra Fredrikstad Hytteforening til kommunens representanter basert på « Veiledende rammer og retningslinjer for taksering i Fredrikstad kommune i henhold til lov om eiendomsskatt».
          

Alt materiale er tilsendt Strand/Aas og godkjent av de før utsendelse til medlemmene og lagt ut på vår hjemmeside www.fredrikstadhytteforening.no
 

         

Vennlig hilsen
Fredrikstad Hytteforening 

         

Rolf A. Hauge

Leder 

         

Eiendomsskatt hytteforeningen 020422 kommunes bilder.pptx

         

NOTAT fra medlemsmøte Fredrikstad Hytteforening lørdag 2 (003) utkast 4(5).docx

         

Vedlegg til NOTAT fra medlemsmøte 2.docx                      

                  

2022 170422kl 1522FHF brev 16.4.22 om eiendomsskattetakst 1 (003) med logo (003).docx

 

         


         

 

     

EIENDOMSSKATT I FREDRIKSTAD KOMMUNE

      

Eiendomsskatten er gammel

Eiendomsskatten er en av de eldste skatteformer vi har i Norge. En form for eiendomsskatt ble innført i 1661 i forbindelse med tildeling av matrikkelskyld for eiendommer «på landet». Matrikkelskyld daterer seg helt tilbake til begynnelsen av 1500-tallet og utgjorde 1/6 av årlig avkastning på gården.

I den nye skatteloven fra 1911 (byskatteloven) ble det anledning til å kreve inn eiendomsskatt på alle bebygde boligeiendommer som befant seg i «bymessige strøk» i bykommunene, og på «verker og bruk» (i praksis forretninger og industribedrifter). I landkommunene var det bare anledning til å kreve inn eiendomsskatt på «verker og bruk» (landskatteloven). 

Ved tilleggslov av 1960 ble skillet mellom by- og land utvisket, slik at det også i deler av landkommuner som var utbygd på «bymessig vis» kunne utskrives eiendomsskatt.  Så ved lovendring den 16. juni 2006 nr. 25, ble det gitt generell anledning til å kreve inn eiendomsskatt for samtlige eiendommer i kommunen fra og med inntektsåret 2007.

I Fredrikstad har det vært eiendomsskatt siden 1936, og gjennom hele siste takseringsperioden, har alle typer eiendommer hatt eiendomsskatt.

      

Objektskatt

Eiendomsskatten er en objektskatt. Her er det eiendommen som objekt som er grunnlag for beskatning, uavhengig av eierens inntekt og formue. Det er veldig vanlig med denne type skatt i mange land. I OECD sin oversikt over ulike lands skattenivåer, ligger Norge lavt i skattetrykk i forhold til gjennomsnittet i OECD landene, med de andre skandinaviske landene, UK, Frankrike og USA mange ganger høyere enn oss i Norge. 

Grunnlaget for eiendomsskatt er regulert i en egen lov, eiendomsskattelova av 6. juni 1975 nr.29, så hvis kommunene bestemmer at de skal ha eiendomsskatt i kommunen, så må loven, rettspraksis og føringer fra departementet følges.

      

Bystyret bestemmer

Det er bystyret som bestemmer om det skal være eiendomsskatt i kommunen, hvilke områder og eiendomstyper som skal ha eiendomsskatt, og hvor høy promillen og hvor stort bunnfradraget skal være. Bystyret bestemmer også hva slags prinsipper som skal brukes i takseringen.

I Fredrikstad har bystyret bestemt at det skal være eiendomsskatt på alle typer eiendommer i hele kommunen, med de unntakene som ligger i lovs form og ved bystyrets årlige vedtak i desember.

For skatteåret  2020 har bystyret vedtatt at det skal være 5 promille, 50 tusen i bunnfradrag  og 30  % obligatorisk reduksjon for boliger og fritidsboliger. For næring er det 7 promille uten bunnfradrag. 

Disse detaljene rundt eiendomsskatten vedtas i bystyret hvert år under budsjettbehandlingene på desembermøtet.

      

Omtaksering

I eiendomsskattelova står det i §8 A-3 (2) Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg føre særlege tilhøve, kan kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare enn dette, men ikkje seinare enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd…  Dette er bakgrunnen for at Fredrikstad nå har vedtatt å gjennomføre ny allmenn taksering som skal gjelde for 2021. Siste allmenne taksering i Fredrikstad var i 2005, og siden den gang har det vært mye endringer i både eiendomsmassen, prisnivået i de ulike områdene i kommunen og verdien på eiendommene.

Derfor vedtok bystyret 5. desember i 2019 at det skulle foretas en ny allmenn taksering med virkning fra 2021. Dette innebærer at alle eiendommene i Fredrikstad må være taksert på nytt innen 1. mars 2021. Bystyret måtte da også ta stilling til hva slags metode som skulle brukes ved takseringen.

For hvis det skal kreves inn eiendomsskatt i en kommune, så skal verdien (taksten) på eiendommen settes til omsetningsverdien, hva eiendommen kan selges for under ett fritt salg i et åpent marked (se eiendomsskattelova §8 A-2.)

For å komme fram til omsetningsverdien på en eiendom benytter kommunene ulike metoder. I hovedsak er det tre ulike metoder som blir mest benyttet.

  • 1. Likningsmetoden – her benyttes tall fra skatteetaten som ganges opp. Det er også skille mellom primær og sekundærbolig. Oslo benytter denne metoden.
  • 2. Sjablongtaksering – her tas informasjon ut fra matrikkelen og gjennomsnitts kvadratmeterpris. Her er det ofte besiktigere som bare ser på og vurderer to ulike faktorer på eiendommen, ytre og indre. Besiktigerne ser ikke hvordan endringene de gjør påvirker taksten – Moss/Rygge og Arendal har benyttet denne metoden.
  • 3. Profesjonell taksering – Her er det profesjonelle takstmenn/besiktigere som befarer eiendommen (bare utvendig) og som benytter ett sett med kriterier for å komme fram til den verdien de mener er riktig for eiendommen. Her vil beliggenhet, nærhet til sjø, utsikt, solforhold og attraktivitet i område, være elementer som spiller på verdien sammen med eiendommens alder, størrelse og beskaffenhet. Denne metoden benyttes i Fredrikstad

Det som er viktig å være klar over er at det er takstmennenes/besiktigernes faglig skjønn som vil være avgjørende for verdien som foreslås for eiendommen, og for å få til dette må takstmennene ha både faglig kompetanse og må kjenne de lokale forholdene i Fredrikstad godt. Det er det som skal gjøre at de kan sette en riktig verdi på eiendommen. 

Men selv om takstene nå vil gå opp, betyr det IKKE at eiendomsskatten nødvendigvis blir høyere. Politikerne har sagt at de ikke skal ta inn mer i eiendomsskatt enn de gjør nå i 2020. Så med høyere takster vil politikerne justere promillen og bunnfradraget så de får den innretning på eiendomsskatten som de ønsker.

      

Omsetningsverdi

For å komme fram til en riktig omsetningsverdi på eiendommen, vil takstmennene ha en rekke faktorer som de vil vurdere. De har et sett med veiledende retningslinjer som skal være med på å finne den skjønnsmessige riktige verdien på eiendommen. Dette vil bare være veiledende faktorer som takstmennene med sin faglige bakgrunn må faglig justere for å få det de mener er riktig omsetningsverdi på eiendommen. Her vil alle faktorer komme inn som nærhet til sjø/strand, solforhold, prisnivå i området, vei, strøm i området samt aldersmessig standard på bygget, vedlikehold, størrelse osv. Alt som kan være med på å sette verdien på eiendommen, vil være med i takstmannens skjønnsmessige vurdering.

Derfor vil ikke retningslinjene være noen absolutte faktorer, men bare en veiledning som skal være med i vurderingen.

      

Gjennomføringen av taksering

Takstmennene skal levere inn anbud på ulike soner i kommunen. En sone skal ha samme takstmann, slik at denne kan se sammenhengen i samme geografiske område. 

ALLE eiendommene skal besiktiges, men de skal bare besiktiges utenfra. Dette er et prinsipp som er satt gjennom rettspraksis. Dermed er det ikke nødvendig å være med under takseringen, og alle eiendommer vil da behandles på samme måte. 

Takstmennene vil se på eiendommen, ta mål for å se at matrikkelinformasjonen er riktig, og eventuelt rapportere og korrigere feil opplysninger slik at eiendomsinformasjonen stemmer. I matrikkelen og ved takstmennenes vurdering brukes bruksareal som måleenhet i henhold til standarder som takstmennene opererer med. De vil også ta bilder av eiendommen for å dokumentere det de mener er viktig for sin vurdering, og for å vise at de har vært på eiendommen og at de har vært på rett eiendom.

I henhold til eiendomsskattelovens §31 har takstmennene full tilgang til eiendommen og til å ta bilder, og de som eier eiendommene er pliktet til å bidra slik at takstmennene kan få gjort jobben sin. Takstmennene vil også være gjenkjennbare, og de vil bære vester og vil kunne identifisere seg med id-kort fra kommunen.

      

Informasjon

Alle som eier eiendom i Fredrikstad vil få et varselbrev i forkant av at takstmennene kommer til deres eiendom. Da vil det også være mulig å rapportere inn eventuell informasjon som kan være relevant for takstmennene i vurderingen av egen eiendom gjennom Min side. Dette vil det være en lenke til i varselbrevet og det er sikker innlogging så ingen andre enn eieren av eiendommen kan registrere det.

Det er også viktig å være oppmerksom på at eiendomsskatten kobles til den som er den juridiske eieren av eiendommen. Derfor vil all informasjon og fakturaer gå til denne som er den juridiske eieren.

Ellers vil det komme informasjon om både takseringen 2021 og viktige spørsmål og svar på Fredrikstad kommunes hjemmesider.

 

Tone Christin Aas

Eiendomsskattesjef

Eiendomsskattekontoret

Fredrikstad kommune


         

Retningslinjer 2021 - vedtatt 25.05.20

 

Les mer her


         

Fredrikstad Blad - Leder i hytteforeningen frykter at mange eiere ikke har råd til å beholde hytta

 

Les mer her


         

        

Fredriksstad Blad - Nå skal eiendomsskatten din oppdateres – takstmennene er allerede i gang

 

Les mer her