FREDRIKSTAD HYTTEFORENING

Kontaktinformasjon:

Leder Rolf Hauge:

e-post: rolfahauge@gmail.com

mobil tlf: 918 27 650

 

Protokoll fra årsmøte i Fredrikstad Hytteforening lørdag 20.august 2022 

Les protokollen her.


 


Årsmøte i Fredrikstad Hytteforening lørdag 21. august 2021. Protokoll.

Les protokollen her.


 


Årsmøte i Fredrikstad Hytteforening lørdag 15. august 2020. Protokoll.

Les protokollen her.


 


Årsmøte i Fredrikstad Hytteforening lørdag 17. august 2019. Protokoll.

Les protokollen her.


 


Årsmøte i Fredrikstad Hytteforening lørdag 18. august 2018. Protokoll.

Les protokollen her.


 


Årsmøte i Fredrikstad Hytteforening 19. august 2017. Protokoll.

Les protokollen her.


 


 

Årsmøte i Fredrikstad Hytteforening 20. august 2016. Protokoll.

Leder Rolf A. Hauge ønsket velkommen kl 15.00. 12  foreninger og et enkeltmedlem  totalt 1043  betalende medlemmer var til stede. Videre møtte to observatører fra Sørgårdsskauen Hyttevel  

Leder ba om godkjenning av møteinnkallingen og ba om at innbudte gjester kunne være tilstede under årsmøtet. Godtatt.

Som møteleder ble valgt leder Rolf A. Hauge. Som referent ble valgt sekretær Teddy Madsen Til å underskrive årsmøte protokollen sammen med referent ble valgt: Hans Nilsen,Stensvik og Basteviken Vel.

Leder leste/refererte styrets årsberetning. Her ble korrigert for Sørgårdsskauen Hyttevel,Onsøy som ikke var medlem Det ble foreslått at i fremtiden bør antall medlemmer i hver forening legges inn i medlemslisten – Med disse endringer enstemmig godkjent.

Kasserer leste regnskapet, godkjent av revisor  - enstemmig godkjent.

Det forelå forslag budsjett for 2015/2016. Inntekt av medlemsavgifter blir ca kr 36.000.  Enstemmig godkjent.

Godtgjørelser som bestemt på årsmøtet 2015. Tatt til etterretning
Kontingent  forblir uforandret. Tatt til etterretning.

Det er ikke kommet inn noe forslag fra medlemmene innen fristen, men styret har  forslag som listet opp under «Styret vil arbeide videre med bl.a.» i årsberetningen. Godkjent.

Valg:
Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel gjenvalg for 1 år til 2017.
Valgt med akklamasjon.

Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening gjenvalg for 2 år til 2018.
Valgt med akklamasjon

Kasserer Ivar Enok Hansen, Nordre Ødegårdskilen Velforening gjenvalg for 2 år  til 2018.
Valgt med akklamasjon.
Varamedlem Kjell Ivar Olsen, Femdalsund Hyttevel gjenvalg for 2 år til 2018 .
Valgt med akklamasjon
Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel gjenvalg for 1 år til 2017
Valgt med akklamasjon.

Valgkomite:
Skjæløy Vel tar på seg oppgaven sammen med ytterligere en forening som styret finner frem til fortrinnsvis fra kommunedel Kråkerøy/Borge.

Styret består etter valget av:
Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel
Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening
Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel
Kasserer Ivar Enok Hansen, Nordre Ødegårdskilen Velforening
Styremedlem Asle Dahle , Vestre Gytilen Hytteeierforening
Varamedlem Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel
Varamedlem Kjell Ivar  Olsen, Femdalsund Hyttelag
Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel

Årsmøtet avsluttet kl 15.30

Referent                                Valgt representant
Teddy Madsen                     Hans Nilsen

 

Medlemsmøte: 

Etter årsmøtet holdt Tor Prøitz, fylkespolitiker(H) et engasjerende innlegg om:
Kommunesammenslåing, eiendomskatt og hytter.
Tor Prøitz innlegg vil bli referert i Hytteeiern  nr 13


 


 


 

 

Årsmøte i Fredrikstad Hytteforening 15.august 2015. Protokoll


Leder Rolf A. Hauge ønsket velkommen kl 15.00. 8 foreninger med 711     
betalende medlemmer var til stede.    

Leder ba om godkjenning av møteinnkallingen og ba om at innbudte gjester kunne være tilstede under årsmøtet. Godtatt.

Som møteleder ble valgt leder Rolf A. Hauge. Som referent ble valgt sekretær Teddy Madsen Til å underskrive årsmøte protokollen sammen med referent ble valgt: Arne Skaugen, Enhuuskilen Vel

Leder leste/refererte styrets årsberetning - enstemmig godkjent.

Kasserer leste regnskapet, godkjent av revisor  - enstemmig godkjent.

Det forelå forslag budsjett for 2015/2016. Inntekt av medlemsavgifter blir ca kr 33.000.  Enstemmig godkjent.

Godtgjørelser: Det forelå  et forslag fra styret - Godkjent..
Kontingent  forblir uforandret. Tatt til etterretning.

Det er ikke kommet inn noe forslag fra medlemmene innen fristen, men styret har følgende forslag:

Borg Havn: Forslag til vedtak.

“FHF kan ikke akseptere at Kystverket fraviker den generelle regel om at mudring ikke skal foregå i sommerperioden 15.5. til 15.9  og ber om at Kystverket tar hensyn til dette ved igangsettelse av arbeidet.”
Enstemmig godkjent.

Valg:
Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel gjenvalg for 1 år til 2016.
Valgt med akklamasjon.

Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel gjenvalg for 2 år til 2017.
Valgt med akklamasjon

Styremedlem Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening gjenvalg for 2 år  til 2017.
Valgt med akklamasjon.
Varamedlem Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel gjenvalg for 2 år .
Valgt med akklamasjon
Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel gjenvalg for 1 år til 2016.
Valgt med akklamasjon.

Valgkomite: Leder Kjell Ivar Olsen, Femdalsund Hyttelag valgt til 2016.
2 medlemmer skaffes av leder Kjell Ivar Olsen og styret i samarbeide.


Styret består etter valget av:
Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel
Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening
Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel
Kasserer Ivar Enok Hansen, Nordre Ødegårdskilen Velforening
Styremedlem Asle Dahle , Vestre Gytilen Hytteeierforening
Varamedlem Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel
Varamedlem Kjell Ivar  Olsen, Femdalsund Hyttelag
Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel

Årsmøtet avsluttet kl 15.30

Referent                                Valgt representant
Teddy Madsen                     Arne Skaugen
( sign)                                     ( sign)

Etter årsmøtet holdt Mona Flemmen, leder i Hvaler Hytteforening en orientering om vilke saker de arbeider med og om hytteforeningens arbeide med Hvaler kommune.

Medlemsmøte:  Advokat Dag Olav Riise, Advokatfirma Ytterbøl &Co AS gav oss en orientering om det siste rundt Tomtefesteloven. Mer detaljer vil komme på vår hjemmeside samt i kommende nummer av Hytteeier`n. Riise ble takket for sitt innlegg av FHF leder med en gave.


Til årsmøtet hadde vi invitert representanter fra vel ved Skjebergkilen for å starte en diskusjon om etablering av et hyttevel for Sarpsborg. Per Arnold Wiig fra Vestre Grimsøy vel tok opp mudringen i Borg Havn og viste bilder fra Singlefjorden om hvordan mudringen hadde påvirket fjorden og strendene.


Ytterligere dumping i sjøen ved ny mudring burde ikke skje. Dette er helt i samsvar med hva Fredrikstad Hytteforening har krevd av kystverket, nemlig deponering på Frevar eller på land.
 


 


 

Årsmøte i Fredrikstad Hytteforening

16.august 2014. Protokoll.

 

Leder Rolf A. Hauge ønsket velkommen kl 15.00. 14 foreninger med 977 betalende medlemmer var til stede.

Leder ba om godkjenning av møteinnkallingen og ba om at innbudte gjester kunne være tilstede under årsmøtet. Godtatt.

Som møteleder ble valgt leder Rolf A. Hauge. Som referent ble valgt Bjørg Syversen. Til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med referent ble valgt: Per Rune Helsøe, Kilen Vann og Avløp.

Leder leste/refererte styrets årsberetning - enstemmig godkjent.

Kasserer leste regnskapet godkjent av revisor - enstemmig godkjent.

Det forelå intet budsjett idet det kun blir løpende driftsutgifter for kommende år. Inntekt av medlemsavgifter blir ca. kr. 21.000. Enstemmig godkjent.

Godtgjørelser: Det forelå intet forslag fra styret - tatt til etterretning.

Kontingent se styrets forslag.

Det er ikke kommet inn noe forslag fra medlemmene innen fristen, men styret har følgende forslag:

1) Styret har forslag om å øke dagens kontingent på kr 10,-/enkelt medlem i forening og kr 100,- for enkeltmedlem til: 15 kr. /medlem i forening, men beholde kr 100/enkeltmedlem. Enstemmig godkjent.

 

2) Styret ønsker årsmøtets vedtak på at styret får fullmakt til å arbeide videre med innspill til Fylkets kystsoneplan. Enstemmig godkjent.

3) Kommunen har planer om å rive dagens bygg i Foten og erstatte det med et nytt som ikke blir vinterisolert. Planene er kostnadsberegnet til ca. 5 mill kr. og skal starte i vinter, men man vet ikke om man får midler og bygg på plass neste år.

Styret ber om fullmakt til å arbeide for å få Foten som et attraktivt friluftsområde med moderne kafeteriabygning og drift som kan tilfredsstille alle som bruker området. Enstemmig godkjent.

Valg:
Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel gjenvalg for 1 år til 2015. Valgt med akklamasjon.
Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening gjenvalg for 2 år til 2016. Valgt med akklamasjon.
Kasserer Bjørg Syversen, Sandbukta og Vadsund Hyttevel ønsker ikke gjenvalg. Forslag: Ivar Enok Hansen, Nordre Ødegårdskilen Velforening. Valgt med akklamasjon.
Som nytt varamedlem etter Ivar Enok Hansen, foreslås Kjell Ivar Olsen, Femdalsund Hyttelag for 2 år til 2016. Valgt med akklamasjon.
Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel gjenvalg for 1 år til 2015. Valgt med akklamasjon.

Valg av Valgkomite med leder og 2 medlemmer. Styret ivaretar denne funksjonen.

Styret består etter valget av :
Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel
Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening
Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel
Kasserer Ivar Enok Hansen, Nordre Ødegårdskilen Velforening
Styremedlem Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening
Varamedlem Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel
Varamedlem Kjell Ivar Olsen, Femdalsund Hyttelag
Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel

Årsmøtet avsluttet kl 1545

Referent        Valgt representant
Bjørg Syversen    Per Rune Helsøe

Etter årsmøtet takket leder avgåtte kasserer Bjørg Syversen for godt utført arbeide og overrakte en gave.

Leder Mona Flemmen i Hvaler Hyttefor-ening var invitert til årsmøtet og fortalte om hvordan Hvaler Hytteforening arbeider overfor Hvaler Kommune og om det samarbeide som nå er mellom våre foreninger når det gjelder Fylkets Kystsoneplan.

Som siste post på programmet holdt fylkespolitiker og hytteeier Tor Prøitz et foredrag: Østfold Fylkets kystsoneplan under revidering - tar kystsoneplanen tilstrekkelig hensyn til hytteeierne.

Etter foredraget besvarte Prøitz spørsmål, og det var en interessant debatt med mange meningsytringer rundt de spørsmål han tok opp i sitt foredrag.

Leder i FHF overrakte tilslutt Tor Prøitz en gave som takk for insatsen.

 


 

 

 

Årsmøte i Fredrikstad Hytteforening 10.august 2013

 

Protokoll

 • Leder Rolf A. Hauge ønsket velkommen kl 1500. 15 foreninger med 1297 betalte medlemmer var til stede samt 2 enkeltmedlemmer.
 • Som møteleder ble valgt leder Rolf A. Hauge.
 • Som referent ble valgt sekretær Teddy Madsen.
 • Til å underskrive årsmøteprotokollen sammen med referent ble valgt Bjørn Knudsen og Bjørn Gundersen, Hubukta vei og bryggeforening.
 • Leder leste/refererte styrets årsberetning - enstemmig godkjent.
 • Leder leste i kasserers fravær regnskapet godkjent av revisor - enstemmig godkjent.
 • Det forelå intet budsjett idet det kun blir løpende driftsutgifter for kommende år. Inntekt av medlemsavgift blir ca kr 20 000. Enstemmig godkjent.
 • Kontigent uforandret kr 10/medlem i forening og kr 100 for enkeltmedlem - godkjent.
 • Godtgjørelser; det forelå ingen forslag fra styret - tatt til etterretning.
 • Det var ikke kommet noe forslag fra medlemmene innen fristen, men styret hadde et forslag:
 • «Styret får fullmakt til å avgi en høringsuttalelse til planprogrammet - regional kystsoneplan for Østfold.» Enstemmig godkjent.

 

Valg:

 • Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel gjenvalgt for 1 år til 2014.Valgt med akklamasjon.
 • Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel gjenvalgt for en periode på 2 år til 2015. Valgt med akklamasjon.
 • Styremedlem Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening, gjenvalgt for en periode på 2 år til 2015. Valgt med akklamasjon.
 • Varamedlem Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel gjenvalgt for en periode på 2 år til 2015. Valgt med akklamasjon.
 • Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel gjenvalgt for 1 år til 2014. Valgt med akklamasjon.

 Fra venstre Asle Dahle, Fred Gjerløw, Rolf A. Hauge, Vidar Syversen og Teddy Madsen

 

Styret består etter valget av følgende:

 • Leder Rolf A. Hauge , Østre Torgauten Vel
 • Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening
 • Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel
 • Kasserer Bjørg Syversen, Sandbukta og Vadsund Hyttevel
 • Styremedlem Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening
 • Varamedlem Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel
 • Varamedlem Ivar Enok Hansen, Nordre Ødegårdskilen Velforening
 • Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel


Valg av Valgkomite med leder og 2 medlemmer. Årsmøtet bestemte at styret inntil videre ivaretar denne funksjonen.

Årsmøtet avsluttet kl 15.30.

Referent    
Teddy Madsen                            

Valgte representanter
Bjørn Knudsen   
Bjørn Gundersen

Etter årsmøtet holdt Sivilarkitekt MNAL Inger Kolseth - KLZ arkitektur et foredrag om: Hytteutvidelser i strandsonen - lovverk og betraktninger.

Etter det interessante foredraget hadde medlemmene mange spørsmål og det ble en interessant debatt.

 

 


 

Årsmøte Fredrikstad Hytteforening 11. august 2012

 

Protokoll

Formannen ønsket velkommen  kl. 1500 – 17 foreninger tilstede med 1320 innbetalte medlemmer.

 

Som dirigent ble valgt leder - Rolf A. Hauge

Som referent ble valgt Teddy Madsen

Til å underskrive årsmøteprotokollen ble valgt Torkel Jensen, Østre Oksrød Velforening.

 

Formannen leste styrets årsberetning – enstemmig godkjent.

 

Kasserer leste regnskapet og revisors beretning – enstemmig godkjent.

 

Det forelå intet budsjett idet det kun blir løpende driftsutgifter for kommende år. Inntekt av medlemsavgifter kr 20.000. Enstemmig godkjent.

 

Kontingent uforandret kr 10/medlem – kr 100/enkeltmedlemmer – enstemmig godkjent.

 

Godtgjørelser. Det forelå inget forslag fra styret, men her kommer inntil videre kun reelle utgifter (telefon, bilgodtgjørelse med mer). Enstemmig godkjent.

 

Det var ikke innkommet noen forslag innen fristen.

 

Valg:

Leder – gjenvalg Rolf A Hauge, Østre Torgauten Valgt med akklamasjon. 1 år

Nestleder – gjenvalg Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening valgt med akklamasjon. 2 år

Kasserer  gjenvalg  Bjørg Syversen, Sandbukta og Vadsund Hyttevel valgt med akklamasjon. 2 år

1. varamedlem – Anita Vik, Vestre Faratangen Vel går ut, Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel valgt med akklamasjon for 1 år (Viks gjennværende periode)

2. varamedlem – gjenvalg Ivar Enok Hansen, Nordre Ødegårdskilen Velforening valgt med akklamasjon. 2år

Revisor – gjenvalg Roar Julsen, Østre Faratangen Vel, valgt med akklamasjon.

1 år.

 

Styret består etter valget av følgende:

Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel

Nestleder Fred Gjerløv, Humlekjær Hytteforening

Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel

Kasserer Bjørg Syversen, Sandbukta og Vadsund Hyttevel

Styremedlem Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening

Vararepresentant Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel

Vararepresentant Ivar Enok Hansen, Nordre Ødegårdskilen Velforening

Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel

 

Valg av Valgkomite med leder og 2 medlemmer.

 

Årsmøtet bestemte at styret inntil videre ivaretar funksjonen som valgkomite.

 

Årsmøtet avslutet kl. 15.15.

 

Etter årsmøtet hadde leder av Planutvalget Rune Fredriksen et innlegg om påbygg av våtrom hytter og mulighet for å føre frem VA til hytter.  

 

Referent                      Valgt representant

Teddy Madsen              Torkel Jensen

(sign)                           (sign)

  


Referat Årsmøte 28-08-2011

Årsmøte i Fredrikstad Hytteforening 28.8.2011 – Protokoll.

 

Formannen ønsket velkommen  kl 1830 -  7 foreninger tilstede med 766 betalte medlemmer.

 

Som dirigent ble valgt leder - Rolf A. Hauge

Som referent ble valgt Inger-Lise Etholm

Til å underskrive årsmøteprotokollen ble valgt Kjell Ivar  Olsen.

 

Formannen leste styrets årsberetning –enstemmig godkjent.

 

Kasserer leste regnskapet og revisors beretning – enstemmig godkjent.

 

Det forelå intet budsjett idet det kun blir løpende driftsutgifter for kommende år .Inntekt av medlemsavgifter kr 20 000. Enstemmig godkjent.

 

Kontingent uforandret kr 10/medlem –kr 100/enkeltmedlemmer –enstemmig godkjent.Det ble diskutert om kontigenten skulle følge kalenderår eller regnskapsår. Styret ser på hva som er best.

 

Godtgjørelser. Det forelå inget forslag fra styret, men her kommer inntil videre kun reelle utgifter  (telefon, bilgodtgjørelse med mer)

Enstemmig godkjent.

 

Det var ikke innkommet noen forslag innen fristen.

 

Valg:

Leder – gjennvalg Rolf A Hauge, Østre Torgauten Vel valgt med akklamasjon.

Sekretær –Teddy Madsen, Skjæløy Vel valgt med akklamasjon.

Kasserer Inger – Lise Etholm  Oksrødkilen Hytteeierforening, ønsket å fratre, Bjørg Syversen, Sandbukta og Vadsund Hyttevel valgt med akklamasjon for 1 år for å komme inn i rett tur igjen.

Styremedlem – Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening  valgt med akklamasjon.

1 . varamedlem Ronnei Skogsrud, Vestre Faratangen Vel ønsker ikke gjennvalg, Anita Vik, Vestre Faratangen Vel valgt med akklamasjon.

Revisor – gjenvalg Roar Julsen, Østre Faratangen Vel, valgt med akklamasjon.

 

Styret består etter valget av følgende:

Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel

Nestleder Fred Gjærløv, Humlekjær Hytteforening

Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel

Kasserer Bjørg Syversen, Sandbukta og Vadsund Hyttevel

Styremedlem Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening

Vararepresentant Anita Vik , Vestre Faratangen Vel

Vararepresentant Ivar Enok Hansen, Nordre Ødegårdskilen Velforening

Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel

 

Valg av Valgkomite med leder og 2 medlemmer.

 

Årsmøtet bestemte at styret inntil videre ivaretar funksjonen som valgkomite.

 

Årsmøtet avslutet kl.1900.

 

Etter årsmøtet hadde  leder Gunnar Dahl-Johansen et interessant og fengende innlegg om Hvaler Hytteforening.

 

Referent                                Valgt representant

Inger–Lise Etholm                    Kjell Ivar Olsen

(sign)                                    (sign)

        

 

  


Referat Stiftelsesmøte 01-09-2010

1. Velkommen, valg av møteleder og referent
Rolf Hauge, leder av interimstyret for Fredrikstad HytteForening (FHF) ønsket velkommen.
Rolf Hauge ble valgt til møteleder.¨
Inger-Lise Etholm ble valgt til referent
Roar Julsen ble valgt til å signere referatet

2. Navnefortegnelse
Liste ble sendt rundt. 12 Vel / Hytteeierforeninger var representert på møtet.

3. Informasjon om Kystsoneplanen v/ Tor Christiansen i Fredrikstad Kommune- Kystsoneplanen har vært ute til høring og det er kommet inn 73 høringsuttalelser (11 fra instanser, 28 fra foreninger og 34 fra privatpersoner) http://www.fredrikstad.kommune.no/no/Nyheter/Nytt-om-arbeidet-med-kystsoneplanen/
- Fylkesmannen har kommet med følgende varsel (utdrag): Vi kan ikke se at Fredrikstad kommunes forslag til ny kystsoneplan er i samsvar med innholdet i de overordnede plandokumenter, rikspolitiske retningslinjer eller kystsoneplanen for Østfold.
- Politikerne i Fredrikstad Kommune ønsker ny kystsoneplan klar innen valget i 2011. Det betyr at man raskt må omarbeide kystsoneplanen slik at denne kan være klar for høring i april 2011 og forhåpentligvis kan godkjennes før sommeren 2011.
- Målsetting blir:
o Hyttestørrelse på opptil 75 kvm (innenfor 100m beltet) eller 100 kvm (utenfor 100m beltet) + evt.

   5 kvm våtrom ved tilknytning til vann og avløp. Alle byggemeldinger vil bli dispensasjonssaker.
o Egen plan for Hankøsundet
o Flere båtplasser
o VA Anlegg – samordnet planlegging og utbygging
- Forslag til ny kystsoneplan vil bli utarbeidet sammen med ny kommuneplan.

5. Vedtekter
- Vedtekter ble vedtatt med noen mindre justeringer.

6. Budsjett
- Medlemsavgift på kr 10 pr hytteeier som er med i Vel/Hytteeierforening og kr. 100,- for enkelt medlemmer som ikke er medlem av en Vel/Hytteeierforening.

7. Regler for godtgjørelse til styret
- Styret vil benytte midlene med forsiktighet og sunn fornuft. Styret vil lage retningslinjer underveis.

8. Valg av styre, revisor og valkomite
Leder: Rolf Hauge (fra Østre Torgauten Vel)
Nestleder Fred Gjerløw (fra Humlekjær Hytteforening)
Sekretær: Asle Dahle (fra Vestre Gytilen Hytteeierforening)
Kasserer: Inger-Lise Etholm (fra Oksrødkilen Hytteeierforening)
Styremedlem: Teddy Madsen (fra Skæløy Vel)
1. varamedlem: Ronnei Skogsrud (fra Vestre Faratangen Vel)
2. varamedlem: Ivar Hansen (fra Nordre Ødegårdkilen Velforening)

Revisor: Roar Julsen (Østre Faratangen Vel)
Valgkomite: Første året vil styret fungere som valkomite.

9. Diverse
Styret vil jobbe med føgende saker:
1. Posisjonering – Styret vil benytte seg av kontakter og media for å posisjoneres seg og for at Fredrikstad HytteForening skal bli kjent, først og fremst blant politikere og hytteforeninger.
2. Kystsoneplanen – være aktiv i forbindelse med den reviderte planen som kommer, være en høringsinstans
3. VA Anlegg
4. Mudring