FREDRIKSTAD HYTTEFORENING

Kontaktinformasjon:

Leder Rolf Hauge:

e-post: rolfahauge@gmail.com

mobil tlf: 918 27 650

 

 

ÅRSBERETNING FREDRIKSTAD HYTTEFORENING 2020-2021

Les årsberetningen her

         


   

ÅRSBERETNING FREDRIKSTAD HYTTEFORENING 2019-2020

Les årsberetningen her

         


   

ÅRSBERETNING FREDRIKSTAD HYTTEFORENING 2018-2019

Les årsberetningen her

         


           

ÅRSBERETNING FREDRIKSTAD HYTTEFORENING 2017-2018

Les årsberetningen her

         


           

 

ÅRSBERETNING FREDRIKSTAD HYTTEFORENING 2016-2017

Les årsberetningen her

 


           

 

ÅRSBERETNING FREDRIKSTAD HYTTEFORENING 2015-2016

Fredrikstad Hytteforening avholdt sitt femte ordinære årsmøte på Onsøy Rådhus 15.august 2015. Tilstede var 8 foreninger som representerte 711 innbetalte medlemmer.

Styret har i perioden bestått av:

 • Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel
 • Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening
 • Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel
 • Kasserer Ivar Enok Hansen,Nordre Ødegårdskilen Velforening
 • Styremedlem Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening
 • Vararepresentant Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel
 • Vararepresentant Kjell Ivar Olsen, Femdalsund Hyttevel
 • Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel


Valgkomite med leder og 2 medlemmer er ikke valgt. Denne nye valgkomiteen skal til årsmøtet 2016 legge frem kandidater til styret.

Styret har avholdt 5 styremøter i perioden:
5.10 2015,11.1.2016,23.5 2016,22. og 20.8.2016.

Fredrikstad har 4349 hytter, hvorav 1764 ligger i 100 meters beltet, 2180 ligger i området mellom 100 meters beltet og planområdet og 405 hytter utenfor grensen. Av disse ligger ca 71 % eller 3090 hytter i kommunedel Onsøy, ca 19% eller 820 hytter på Kråkerøy og ca 10 % eller 440 hytter i kommunedel Borge

Foreningen har  37 foreninger med 2395 medlemmer og 8 enkeltmedlemmer pr 30.6.2016.

Forening, Kommunedel
Buvikfjellet Hytteforening, Onsøy
Enhuskilen Vel, Kråkerøy
Faratangen Midtre Vel, Onsøy
Femdalsund Hyttelag, Kråkerøy
Fjellestranda Velforening, Onsøy
Granholmen Hytteforening, Kråkerøy
Havikkollen Vel, Onsøy
Helleskilfjellets Vel, Onsøy
Herre Vel, Borge
Hubuktveien Vei og Bryggeforening, Onsøy
Humlekjær Hytteforening, Borge
Hytteforeningen  Kaholmen, Kråkerøy
Hytteveien Vel,  Onsøy
Kilen Vann og  Avløp, Onsøy
Langøya Hytteforening, Kråkerøy
Lensmannfjellets Vel, Onsøy
Nordre Ødegårdskilen Velforening, Borge
Oksrødkilen Hytteeierforening, Onsøy
Refsalholmen Velforening, Borge
Sandbukta og Vadsund Hyttevel, Onsøy
Sandvika Vel,  Kråkerøy
Skjellum og Kirkefjellets Vel, Onsøy
Skjæløy Vel, Onsøy
Stensvik og Basteviken Vel, Onsøy
Strømtangen Vel, Onsøy
Søndre Kjøkøy Hytteeierforening, Kråkerøy
Sørgårdsskauen Hyttevel, Onsøy
Utengfjellets Vel, Onsøy
Vestre Faratangen Vel, Onsøy
Vestre Gytilen Hytteeierforening, Kråkerøy
Østre Faratangen Vel, Onsøy
Østre Gytilen Vel, Kråkerøy
Østre Havna Hyttevel, Borge
Østre Oksrød Velforening, Onsøy
Østre Torgauten Vel, Onsøy
Øyenkilen Hytteforening, Onsøy
Øytangen Hyttevel, Onsøy

Kontigenten er kr 15 pr medlem i forening - kr 100 enkeltmedlem pr år. Kontigenten følger kalenderåret.

Medlemsarbeide
Vi arbeider hele tiden med å øke medlemsmassen. Vi har postadresse i Fredrikstad:Fredrikstad Hytteforening, Postboks 90,1601 Fredrikstad
og vi arbeider med å forbedre vår hjemmeside: www.fredrikstadhytteforening.no.

Hvaler Hytteforening
Vi har innledet et samarbeide med Hvaler Hytteforening i saker som har felles interesse for våre foreninger f. eks. Fylkets Kystsoneplan og Mudring/reguleringsplaner for innseiling til Borg Havn.

Tomtefesteforbundet
Det har vært en del kontakt med Tomtefesteforbundet. Tomtefesteforbundet har informert om seg selv i Hytteeier n.

Fredrikstad Hytteforening er ikke medlemmer av noen overordnet hytteforening/velsammensluttning idag.

Styret har i perioden arbeidet med følgende saker:

Oppfølging av kommunens vedtatte kystsoneplan og VA planer.

Østfold fylkeskommune
Vi mener at Fylket i stor grad tok hensyn til våre kommentarer som er kommet med i Østfold Fylkes Kystsoneplan som ble vedtatt 4. desember 2014.

I samband med disse møtene informerte vi de “hytteforeningskontaktene” vi hadde i Halden, Sarpsborg, Råde, Rygge og Moss og inviterte de til Fylkets møter. Vi samarbeidet med Hvaler Hytteforening om innspill til Fylkets kystsoneplan.

Kontakt mot Fredrikstad Kommune
Vi er nå kommet med som en høringspart i saker som omfatter hyttesaker generelt. I inneværende periode har vi  bl. a. sett på:

Vi har kommentert Borg Havn plan om mudring: «FHF kan ikke akseptere at Kystverket fraviker den generelle regel om at mudring ikke skal foregå i sommerperioden 15.5. til 15.9. og ber om at Kyst verket tar hensyn til dette ved igangsettelse av arbeidet»

Leder har deltatt i møter med kommunen sammen med Øyenkilen Vel.  Høsten 2013 fikk vi første melding om status på Foten kafeen. Våren 2014 informerte Hanna Tangvald, avd. park at at bygget var så dårlig at det måtte rives. Høsten 2014  kom første forslag på «sjøbuer» som skulle bygges uisolert og uten vertskapsbolig. Dette ble endret etter massiv motstand av befolkningen og FHF sammen med Øyenkilen Vel. Vinteren 2015 kom beskjed om at  flertallspartiene ønsket å bevilge penger til et nytt bygg. Etter et møte mellom administrasjonen og Øyenkilen Vel og FHF våren/sommeren 2015 informerte Tangvald om kommunens planer og man ble enige om å fortsette dialogen samt at våre ønsker blir synligjort i den videre planprosessen. Høsten 2015 ble bygget brent ned. Etter kommunestyrebehandling i september ble det klart at det skulle bli vertskapsbolig i Foten. Dette skulle innarbeides i budsjettet . Vår /sommer 2016 kom den endelige beskjed om at Teknisk Utvalg hadde to forslag til behandling, men utvalgsleder Hans Ek, Sp fikk utvalget med på at det skulle bygges isolert bygg med vertskapsbolig etter de siste presenterte tegninger. Dette ble senere godkjent i kommunestyret og det er kostnadsberegnet til 13,6 mil kr.  Vi håper at bygget kan stå klart til sesongen 2017.

Leder har hatt møte med Frevar om de nye takstene for levering av avfall på Øra. Referat er presentert i siste nummer av Hytteier n.

Våropprydding - tilbud om kontainerlevering  fra kommunen. Vi har sendt ut info om dette til medlemmene. Tilbudet var populært og ble fort “sluttsolgt”

Hytteeier`n
Vi er glade for at vi får anledning til å “bruke “ Hytteeier`n som vårt informasjonsblad. Dette sparer oss for arbeid og kostnader. Vi håper vi kan fortsette det gode samarbeidet.

Styret vil arbeide videre  med bl.a.:   

 • øke medlemstallet.
 • kontakten med kommunen i høringssaker.
 • følge opp inngrep som berører våre medlemmer.
 • informere om VA status - organisering av et VA utvalg for bygging og drift av private VA - anlegg for fritidsbebyggelse.
 • sette fokus på den økonomi hytteeierne skaper for kommunen.
 • skape et samarbeidsforum for fylkets hytteeiere.
 • utvikle forholdet til Hvaler Hytteforening.
 • følge opp den videre utvikling av tomtefesteforholdene som åpenbart følger av den nye loven som ble gjeldene 1.7.2015.
 • behandle øvrige saker som kommer fra våre medlemmer og andre.
 • vi har fått informasjon om at Fredrikstad kommune skal starte arbeidet med revisjon av gjeldende kystsoneplan fra juni 2011. Planprogrammet forventes å bli sendt på høring ca 1.1.2017 og med ferdigstillelse i 2018. FHF må følge opp dette arbeidet og spesielt sikre at hytteeiernes interesser bl. a. ved å få inn de nye areal for hytter i 100m beltet som Kystsoneplanen for Østfold Fylke av 2014 har endret fra 70 m2 til 80 m2.

  
Fredrikstad, 29. juli 2016.

Leder 
Rolf A. Hauge             

Nestleder
Fred Gjerløw     

Sekretær
Teddy Madsen       

Kasserer
Ivar E. Hansen       

Styremedlem
Asle Dahle


ÅRSBERETNING FREDRIKSTAD HYTTEFORENING 2014-2015

 

Fredrikstad Hytteforening avholdt sitt fjerde ordinære årsmøte på Onsøy Rådhus 16.august 2014. Tilstede var 14 foreninger som representerte 977 innbetalte medlemmer.

Styret har i perioden bestått av:
- Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel
- Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening
- Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel
- Kasserer Ivar Enok Hansen,Nordre Ødegårdskilen Velforening
- Styremedlem Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening
- Vararepresentant Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel
- Vararepresentant Kjell Ivar Olsen, Femdalsund Hyttevel
- Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel

Valgkomite med leder og 2 medlemmer ble ikke valgt. Styret vil på årsmøtet 2015 foreslå at 2 foreninger får denne oppgaven med å finne kandidater til valgkomiteen. Denne nye valgkomiteen skal til årsmøtet 2016 legge frem kandidater til styret.

Styret har avholdt 5 styremøter i perioden:
15.9.2014,1.12.2014,2.3.2015,22.6.2015 og 15.8.2015.

Fredrikstad har 4349 hytter, hvorav 1764 ligger i 100 meters beltet, 2180 ligger i området mellom 100 meters beltet og planområdet og 405 hytter utenfor grensen. Av disse ligger ca 71 % eller 3090 hytter i kommunedel Onsøy, ca 19% eller 820 hytter på Kråkerøy og ca 10 % eller 440 hytter i kommunedel Borge.


Foreningen har 33 foreninger med 2152 medlemmer og 9 enkeltmedlemmer pr 30.5.2015.

FORENING:                                    

Enhuskilen Vel
Faratangen Midtre Vel
Femdalsund Hyttelag
Fjellestranda Velforening
Granholmen Hytteforening
Helleskilfjellets Vel
Herre Vel
Hubuktveien Vei og Bryggeforening
Humlekjær Hytteforening
Hytteforeningen Kaholmen
Hytteveien Vel
Kilen Vann og Avløp
Langøya Hytteforening
Lensmannfjellets Vel
Nordre Ødegårdskilen Velforening
Oksrødkilen Hytteeierforening
Refsalholmen Velforening
Sandbukta og Vadsund Hyttevel
Sandvika Vel
Skjellum og Kirkefjellets Vel
Skjæløy Vel
Stensvik og Basteviken Vel
Strømtangen Vel
Søndre Kjøkøy Hytteeierforening
Sørgårdsskauen Hyttevel
Vestre Faratangen Vel
Vestre Gytilen Hytteeierforening
Østre Faratangen Vel
Østre Havna Hyttevel
Østre Oksrød Velforening
Østre Torgauten Vel
Øyenkilen Hytteforening
Øytangen Hyttevel

                                       

KOMMUNEDEL

Kråkerøy
Onsøy
Kråkerøy
Onsøy
Kråkerøy
Onsøy
Borge
Onsøy
Borge
Kråkerøy
Onsøy
Onsøy
Kråkerøy
Onsøy
Borge
Onsøy
Borge
Onsøy
Kråkerøy
Onsøy
Onsøy
Onsøy
Onsøy
Kråkerøy
Onsøy
Onsøy
Kråkerøy
Onsøy
Borge
Onsøy
Onsøy
Onsøy
OnsøyKontigenten er kr 15 pr medlem i forening - kr 100 enkeltmedlem pr år. Kontigenten følger kalenderåret.

Medlemsarbeide
Vi arbeider hele tiden med å øke medlemsmassen. Vi har postadresse i Fredrikstad:
Fredrikstad Hytteforening, Postboks 90,1601 Fredrikstad
og vi arbeider med å forbedre vår hjemmeside: www.fredrikstadhytteforening.no.

Hvaler Hytteforening
Vi har innledet et samarbeide med Hvaler Hytteforening i saker som har felles interesse for våre foreninger f. eks. Fylkets Kystsoneplan og Mudring/reguleringsplaner for innseiling til Borg Havn. Vår leder deltok på Hvaler Hytteforenings årsmøte på Folkets Hus , Spjærøy 4. juli 2015.

Tomtefesteforbundet
Leder har deltatt i et møte med Tomtefesteforbundet og ble informert om deres arbeide. Tomtefesteforbundet har informert om seg selv i Hytteeier n nr 9 og 10.

Fredrikstad Hytteforening er ikke medlemmer av noen overordnet hytteforening/velsammensluttning idag.

Saker styret har i perioden arbeidet med følgende saker :

Oppfølging av kommunens vedtatte kystsoneplan og VA planer.

Østfold fylkeskommune
Vi har deltatt på orienteringsmøter og sendt kommentarer til kystsoneplanen. Vi mener at Fylket i stor grad tok hensyn til våre kommentarer som er kommet med i Østfold Fylkes Kystsoneplan som ble vedtatt 4. desember 2014.

 I samband med disse møtene informerte vi de “hytteforeningskontaktene” vi hadde i Halden, Sarpsborg, Råde, Rygge og Moss og inviterte de til Fylkets møter. Vi samarbeidet med Hvaler Hytteforening om innspill til Fylkets kystsoneplan.


Kontakt mot Fredrikstad Kommune
Vi er nå kommet med som en høringspart i saker som omfatter hyttesaker generelt. I inneværende periode har vi bl. a. sett på :

 • Gang og sykkelvei fra Møklegård til Øyenkilen ( Østfold veivesen)
 • Vi sendte 18. februar et innspill til kommunedelplan for folkehelse idet vi savnet et punkt om hytter/fritidsbebyggelse i den foreslåtte planen som tar for seg hytter og fritidsbebyggelse og dens effekt på folkehelsen.
 • Vi har avgitt kommentarer til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Marnet Marine Park, Øyenkilen.
 • Leder har deltatt i møter med kommunen sammen med Øyenkilen Vel. Vi har fått nabovarsel om rivning av Foten kafeteria som vi har kommentert og bedt om at det bygges eller tas hensyn til en vertskapsbolig i det nye bygget. Kommunens fagansvarlige Hanna Tangvald, Virksomhetsleder Park har bekreftet mottagelsen og vårt innspill vil bli behandlet i den videre planleggingen av bygget.
 • Våropprydding - tilbud om kontainer fra kommunen. Vi har sendt ut info om dette til medlemmene. Tilbudet var populært og ble fort “sluttsolgt”


Hytteeier`n
Vi er glade for at vi får anledning til å “bruke “ Hytteeier`n som vårt informasjonsblad. Dette sparer oss for arbeid og kostnader. Vi håper vi kan fortsette det gode samarbeidet.

Noen av våre medlemmer har fått en henvendelse om å kjøpe en annonse i Hytteforlaget AS - lokal hytteguide for Østfold. Vi har Hytteeier `n som vårt medlemsblad og alle våre medlemmer kan presentere seg der gratis uten å kjøpe noen annonse.

Styret vil arbeide videre med bl.a. :

 • øke medlemstallet.
 • kontakten med kommunen i høringssaker.
 • følge opp inngrep som berører våre medlemmer.
 • informere om VA status - organisering av et VA utvalg for bygging og drift av private VA - anlegg for fritidsbebyggelse.
 • sette fokus på den økonomi hytteeierne skaper for kommunen.
 • skape et samarbeidsforum for fylkets hytteeiere.
 • utvikle forholdet til Hvaler Hytteforening.
 • følge opp den videre utvikling av tomtefesteforholdene som åpenbart følger av den nye loven som ble gjeldene 1.7.2015.
 • behandle øvrige saker som kommer fra våre medlemmer og andre.

 

Fredrikstad, 29. juli 2014.

Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem

Rolf A. Hauge Fred Gjerløw Teddy Madsen Ivar E. Hansen Asle Dahle

 

     

 

 

     

 

ÅRSBERETNING FREDRIKSTAD HYTTEFORENING 2013-2014

 

Fredrikstad Hytteforening avholdt sitt tredje ordinære årsmøte på Onsøy Rådhus 10.august 2013. Tilstede var 15 foreninger som representerte 1297 innbetalte medlemmer samt 3 enkeltmedlemmer.

 

Styret har i perioden bestått av:

- Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel

- Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening

- Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel

- Kasserer Bjørg Syversen, Sandbukta og Vadsund Hyttevel

- Styremedlem Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening

- Vararepresentant Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel

- Vararepresentant Ivar Enok Hansen,Nordre Ødegårdskilen

  Velforening

- Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel

 

Valgkomite med leder og 2 medlemmer ble ikke valgt. Styret ivaretar inntil videre valgkomiteens arbeide.

 

Styret har avholdt 5 styremøter i perioden:

2.9.2013,25.11.2013,10.3.2014,10.6.2014 og 16.8.2014.

 

Fredrikstad har 4349 hytter, hvorav 1764 ligger i 100 metersbeltet, 2180 ligger i området mellom 100 meters beltet og planområdet og 405 hytter utenfor grensen. Av disse ligger ca 71 % eller 3090 hytter i kommunedel Onsøy, ca 19% eller 820 hytter på Kråkerøy og ca 10 % eller 440 hytter i kommunedel Borge

 

Foreningen har  29 foreninger med 2152 medlemmer og 6 enkeltmedlemmer pr 30.5.2013

FORENING:                                    

Enhuskilen Vel                                   

Faratangen Midtre Vel                     

Femdalsund Hyttelag                        

Fjellestranda Velforening                 

Granholmen Hytteforening             

Helleskilfjellets Vel                            

Herre Vel                                             

Hubuktveien Båtforening                 

Humlekjær Hytteforening                

Hytteforeningen Kaholmen              

Hytteveien Vel                                    

Kilen Vann og  Avløp                          

Langøya Hytteforening                      

Nordre Ødegårdskilen Velforening  

Oksrødkilen Hytteeierforening         

Refsalholmen Velforening                 

Sandbukta og Vadsund Hyttevel      

Skjellum og Kirkefjellets Vel              

Skjæløy Vel                                           

Stensvik og Basteviken Vel                

Strømtangen Vel                                  

Søndre Kjøkøy Hytteeierforening     

Vestre Faratangen Vel                         

Vestre Gytilen Hytteeierforening                

Østre Faratangen Vel                                     

Østre Havna Hyttevel                                     

Østre Oksrød Velforening                              

Østre Torgauten Vel                                        

Øytangen Hyttevel                                           

KOMMUNEDEL

Kråkerøy

Onsøy

Kråkerøy

Onsøy

Kråkerøy

Onsøy

Borge

Onsøy

Borge

Kråkerøy

Onsøy

Onsøy

Kråkerøy

Borge

Onsøy

Borge

Onsøy

Onsøy

Onsøy

Onsøy

Onsøy

Kråkerøy

Onsøy

Kråkerøy

Onsøy

Borge

Onsøy

Onsøy

Onsøy

 

Kontigenten er kr 10 medlem i forening - kr 100 enkeltmedlem pr år. Kontigenten følger kalenderåret.

 

Medlemsarbeide. Vi arbeider hele tiden med å øke medlemsmassen. Vi har  postadresse i Fredrikstad:

Fredrikstad Hytteforening, Postboks 90,1601 Fredrikstad

 og vi arbeider med å forbedre vår hjemmeside: www.fredrikstadhytteforening.no.

 

Hvaler Hytteforening. Vi har innledet et samarbeide med Hvaler Hytteforening i saker som har felles interesse for våre foreninger. Vår nestleder deltok på Hvaler Hytteforenings årsmøte 2014.

Fredrikstad Hytteforening er ikke medlemmer av noen overordnet hytteforening/velsammensluttning idag.

 

Saker styret har i perioden arbeidet med følgende saker :

Oppfølging av kommunens vedtatte kystsoneplan og VA planer.

 

Østfold fylkeskommune har hatt  orienteringsmøter om rullering av

Kystsoneplanen for Østfold. Representanter fra styret deltok på innledende møte 10. juni 2013 samt på innformasjonsmøter 3.2. 2014, 26.3.2014 og 11.6.2014 i Sarpsborg og vi ser nå at Fylkeskommunen har tatt med noen av våre innspill til planen i Regional Kystsoneplan for Østfold - Høringsforslag juni 2014 som har en høringsfrist 30. september 2014. Dette høringsforslaget finner du på vår hjemmeside: www.fredrikstadhyttforening.no.

Styret  arbeider med et forslag med kommentarer til kystsoneplanen som legges frem på årets årsmøte 16.8.2014.

 

I samband med disse møtene informerte vi de "hytteforeningkontaktene" vi hadde i Halden, Sarpsborg, Råde, Rygge og Moss og inviterte de til Fylkets møter. Vi samarbeidet med Hvaler Hytteforening om innspill til Fylkets kystsoneplan.

 

Granholmen - her gikk 13 hytteeiere til rettssak mot grunneier om øket festeavgift. Grunneier tapte denne festeavgiftsstriden og hytteeierne har fått medhold i at grunnleien bare kan reguleres etter konsumprisindeksen. Fredrikstad Hytteforening har støttet hytteeierne med et bidrag på kr 5000,- og får tilgang til alle dokumenter i saken. Vi vet ikke om saken blir anket.

 

Kontakt mot Fredrikstad Kommune.

Vi er nå kommet med som en høringspart i saker som omfatter hyttesaker generelt. I inneværende periode har vi sett på :

Varsel om høring til planprogrammet vedrørende Kjøkøysund Marina.

Planer for Kjøkøya Småbåthavn.

Innseiling Borg Havn.

 

Vi er blitt kontaktet av kommunen om veinavn som vi har formidlet til de lokale hytteforeninger/vel slik at disse selv kan foreslå navn.

 

Hytteeier`n. Vi er glade for at vi får anledning til å "bruke " Hytteeier`n som vårt informasjonsblad. Dette sparer oss for arbeid og kostnader. Vi håper vi kan fortsette det gode samarbeidet.

 

Styret vil arbeide videre  med bl.a. :

-  øke medlemstallet.

-  kontakten med kommunen i høringssaker.

-  følge opp inngrep som berører våre medlemmer.

-  informere om VA status - organisering av et VA utvalg.

-  sette fokus på den økonomi hytteeierne skaper for kommunen.

-  Østfold Fylkes Kystsoneplan.

-  skape et samarbeidsforum for fylkets hytteeiere.

-  utvikle forholdet til Hvaler Hytteforening.

 

Fredrikstad, 27. juli 2014.

 

Rolf A Hauge

Leder               

 

Fred Gjerløw

Nestleder      

 

Teddy Madsen

Sekretær            

 

Bjørg Syversen

Kasserer         

 

Asle Dahle

Styremedl

     

 


Årsberetning Fredrikstad hytteforening 2012-2013
 

 

Fredrikstad Hytteforening avholdt sitt andre ordinære årsmøte på Onsøy Rådhus 11.august 2012.Tilstede var 17 foreninger som representerte 1320 innbetalte medlemmer.

Styret har i perioden bestått av:

 • Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel
 • Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening
 • Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel
 • Kasserer Bjørg Syversen, Sandbukta og Vadsund Hyttevel
 • Styremedlem Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening
 • Vararepresentant Vidar Syversen, Vestre Faratangen Vel
 • Vararepresentant Ivar Enok Hansen, Nordre Ødegårdskilen Velforening
 • Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel


Valgkomite med leder og 2 medlemmer ble ikke valgt. Styret ivaretar inntil videre valgkomiteens arbeide.


Styret har avholdt 5 styremøter i perioden, 1.10.2012, 26.11.2012, 29.1.2013, 22.4.2013, 17.6.2013.


Fredrikstad har 4349 hytter , hvorav 1764 ligger i 100 metersbeltet, 2180 ligger i området mellom 100 meters beltet og planområdet og 405 hytter utenfor grensen.Av disse ligger ca 71 % eller 3090 hytter i kommunedel Onsøy, ca 19% eller 820 hytter på Kråkerøy og ca 10 % eller 440 hytter i kommunedel Borge.

 

Foreningen har  26 foreninger med 1983 medlemmer og 5 enkeltmedlemmer pr 30.5.2013

 

 

Forening:

 
 • Enhuskilen Vel
 • Faratangen Midtre Vel
 • Femdalsund Hyttelag
 • Granholmen Hytteforening
 • Helleskilfjellets Vel
 • Herre Vel  
 • Hubuktveien Båtforening   
 • Humlekjær Hytteforening    Hytteforeningen Kaholmen  
 • Kilen Vann og  Avløp   
 • Langøya Hytteforening   
 • Nordre Ødegårdskilen Velforening   
 • Oksrødkilen Hytteeierforening  
 • Refsalholmen Velforening   
 • Sandbukta og Vadsund Hyttevel   
 • Skjellum og Kirkefjellets Vel   
 • Skjæløy Vel  
 • Strømtangen Vel  
 • Søndre Kjøkøy Hytteeierforening   
 • Vestre Faratangen Vel   
 • Vestre Gytilen Hytteeierforening   
 • Østre Faratangen Vel   
 • Østre Havna Hyttevel   
 • Østre Oksrød Velforening   
 • Østre Torgauten Vel   
 • Øytangen Hyttevel  

Kommunedel

 

Kråkerøy
Onsøy
Kråkerøy
Kråkerøy
Onsøy
Borge
Onsøy
Borge
Kråkerøy
Onsøy
Kråkerøy
Borge
Onsøy
Borge
Onsøy
Onsøy
Onsøy
Onsøy
Kråkerøy
Onsøy
Kråkerøy
Onsøy
Borge
Onsøy
Onsøy
Onsøy

 

Kontigenten er kr 10 medlem i forening - kr 100 enkeltmedlem pr år. Kontigenten følger kalenderåret.

Medlemsarbeide
Vi arbeider hele tiden med å øke medlemsmassen. Vi har  postadresse i Fredrikstad:
Fredrikstad Hytteforening, Postboks 90 ,1601 Fredrikstad og vi arbeider med å forbedre vår hjemmeside: www.fredrikstadhytteforening.no.
Fredrikstad Hytteforening er ikke medlemmer av noen overordnet hytteforening/velsammensluttning idag.

Saker styret har i perioden arbeidet med følgende saker:
Kystsoneplanen ble vedtatt i Fredrikstad Kommune 16.juni 2011 og vi synes kommunen langt på vei tok hensyn til våre forslag.
www.fredrikstad.kommune.no.Kystsoneplanen.
Styret vil fortsette arbeidet med å følge opp intensjonene i Kystsoneplanen og vedtak i de byggesaker som kommer. Vi ønsker tilbakemelding fra våre medlemmer om hvordan man oppfatter saksbehandlingen i kommunen.

Kommunens VA planer. Her er det i enkelte kommunedeler fastlagt når kommunes forskrifter på VA siden skal være gjennomført.
Det ble avholdt et infomøte om Vann- og avløpslag ( VA) 29.januar 2013 her deltok representanter for 20 VA lag og velforeninger fra alle kommunedeler. Møtet tok for seg:

 • etablering av VA lag
 • forhold til grunneiere og kommunen
 • entrepenører og kontraktsform
 • kostnadsbilde,anleggsinvestering, driftskostnader
 • serviceavtaler.
 • forsikring


Referat fra møtet er sendt ut til deltagerne og referert  i Hytteeiern nr 5 mai 2013.

Østfold fylkeskommune har hatt et orienteringsmøte om rullering av Kystsonepla­nen for Østfold. Represen­tanter fra styret deltok på møtet 10. juni i Sarpborg og vi ser nå på det forslag som foreligger. Høringsfrist 20.september 2013.

Kontakt mot Fredrikstad Kommune
Vi er nå kommet med som en høringspart i saker som omfatter hyttesaker generelt. I inneværende periode har vi sett på :

 • Havneberget Slevik- Varsling om oppstart av planarbeide.
 • Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Slevikkroken Hytteområde.
 • Hytteområde ved Djupeklo-reguleringsplan.


Hytteeier`n
Vi er glade for at vi får anledning til å «bruke» Hytteeier`n som vårt informasjonsblad. Dette sparer oss for arbeid og kostnader. Vi håper vi kan fortsette det gode samarbeidet.

Styret vil arbeide videre  med bl.a.:

 • øke medlemstallet.
 • kontakten med kommunen i høringssaker.
 • følge opp inngrep som berører våre medlemmer.
 • informere om VA status - organisering av et VA utvalg.
 • sette fokus på den økonomi hytteeierne skaper for kommunen.
 • Østfold Fylkes Kystsoneplan


Fredrikstad, 17.juni 2013

 

Rolf A Hauge, Leder    

Fred Gjerløw, Nestleder       
Teddy Madsen,
Sekretær   

Bjørg Syversen, Kasserer          
Asle Dahle, Styremedl

 

 

 


 

 

ÅRSBERETNING FREDRIKSTAD HYTTEFORENING 2011-2012.

 

Fredrikstad Hytteforening avholt sitt første ordinære årsmøte på Onsøy Rådhus 28. august 2011 med 7 foreninger, totalt 766 betalende medlemmer.

 

Styret har i perioden bestått av:

- Leder Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel

- Nestleder Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening

- Sekretær Teddy Madsen, Skjæløy Vel

- Kasserer Bjørg Syversen, Sandbukta og Vadsund Hyttevel

- Styremedlem Asle Dahle, Vestre Gytilen Hytteeierforening

- Vararepresentant Anita Vik, Vestre Faratangen Vel

- Vararepresentant Ivar Enok Hansen,Nordre Ødegårdskilen Velforening

- Revisor Roar Julsen, Østre Faratangen Vel

 

Valgkomite med leder og 2 medlemmer ble ikke valgt. Styret ivaretar inntil videre valgkomiteens arbeide.

 

Styret har avholdt 5 styremøter i perioden, 31.10.2011,10.2.2012,10.4.2012,21.5.2012,4.7.2012.

 

Foreningen har 24 foreninger med 1908 medlemmer og 2 enkeltmedlemmer pr 1.1.2012. Fredrikstad har 4349 hytter , hvorav 1764 ligger i 100 metersbeltet,2180 ligger i området mellom 100 meters beltet og planområdet og 405 hytter utenfor grensen.Styret arbeider med å øke medlemstallet.

 

Kontigenten er kr 10 medlem – kr 100 enkeltmedlem pr år. Kontigenten følger kalenderåret.

 

Saker styret har i perioden arbeidet med :

 

Kystsoneplanen ble vedtatt i Fredrikstad Kommunen 16. juni 2011 og vi synes kommunen langt på vei tok hensyn til våre forslag. Det er viktig å nevne:

”Fra Pkt.4. Særskilte bestemmelser jfr. pbl § 11-10 og 11- 11” gjengis:

1) I byggeområder for hytter i 100 m-beltet skal samlet bruksareal  (BRA) ikke overskride 70 kvm. Det kan gis et tillegg på inntil 10 kvm for etablering av VA -rom der det er vanskelig å få det plassert i bestående byggningskropp og hensynet til friluftsliv,natur og landskap ivaretas på en tilfresstillende måte.

2) I byggeområder for hytter utenfor 100m-beltet skal samlet bruksareal ( BRA) ikke overskride 90m2. Det kan gis et tillegg på 10 kvm for etablering av VA- rom der det er vanskelig å få plassert i betående byggningskropp og hensynet til friluftsliv,natur og landskap ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Ved beregning av BRA skal utvendig overbygget areal ikke medregnes.

Det er mange regler og bestemmelser i Kystsoneplanen som gjelder for hyttefolket, og det anbefales at de som har byggeplaner setter seg godt inn i reglene.  Se mer på:   www.fredrikstad.kommune.no.Kystsoneplanen.

 

Tidligere var arealene i 100 metersbeltet 60 kvm og 0 kvm for VA rom. Det er fremdeles byggeforbud i 100 m-beltet slik at alle byggesaker her må det søkes dispensasjon for. Man kan søke om 10 kvm våtrom ( VA rom), men det er slett ingen selvfølge at man får tillatelse.

 

Styret vil fortsette arbeidet med å følge opp intensjonene i Kystsoneplanen og vedtak i de byggesaker som kommer. Vi ønsker tilbakemelding fra våre medlemmer om hvordan man oppfatter saksbehandlingen i kommunen.

 

Kommunens VA planer. Her er det i enkelte kommunedeler fastlagt når kommunes forskrifter på VA siden skal være gjennomført. Vi ber våre medlemmer følge godt med og også se på sammen med naboer/foreninger muligheten for å danne lokale VA annlegg som tilknyttes kommunalt VA system. Fredrikstad Hytteforening ser nå på å samle de VA lag som er i kommunen i foreningen. Dette vil kunne gi  VA lagene mulighet til å få et Teknisk Forum og en samordnet kontakt mot kommune og grunneiere.

 

Urenset kloakk fra Alvim Renseanlegg til Glomma. Vi tok denne saken opp i brev til Fredrikstad Kommune og påpekte hvor uheldig det var ved stenging samt hvor viktig det var å overholde fristen for anleggstart. Kommune svarte at de ville følge opp saken.

 

Borg Havn. Vi har deltatt på flere informasjonsmøter med Borg Havn og Kystverket. Dette resulterte i et brev til Kystverket hvor vi bad om at allt som blir mudret opp og ikke skal deponeres på Frevar også skal deponeres på land.

 

Medlemsarbeide. Vi arbeider hele tiden med å øke medlemsmassen. Vi har fått en postadresse i Fredrikstad:

Fredrikstad Hytteforening, Postboks 90,1601 Fredrikstad

 og vi arbeider med å forbedre vår hjemmeside: www.fredrikstadhytteforening.no

 

VG hadde 2. april 2012 en fin artikkel om Fredrikstad – ”Hele Norges sommerparadis” hvor også Fredrikstad Hytteforening var nevnt.

 

Leder er blitt intervjuet i Norges Hytteforbunds blad Hytte og Fritid nr 2/2012 – ”Felles velforeninger som kontaktorgan i hyttekommuner.”

 

Norges Hytteforbund har nylig utarbeidet en veiledning/mal for et slikt opplegg. Under dette arbeidet ble man oppmerksom på at Fredrikstad Hytteforening var etablert og i god gang med sitt arbeide.

 

Vi har fått en forespørsel fra et av våre medlemmer om etablering av en hytteforening på fylkesbasis, men vi synes vi har endel ugjort lokalt innen vi går videre.

 

Fredrikstad Hytteforening er ikke medlemmer av noen overordnet hytteforening/velsammensluttning i dag.

 

Kontakt mot Fredrikstad Kommune. Leder/nestleder har hatt møter med:

24. april leder i Teknisk Utvalg Odd R. Hasselgård

3. mai leder i Planutvalget Rune Fredriksen.

 

Vi har bedt om å bli høringspart i saker som omfatter hyttesaker generelt.

 

Hytteeier’n Fredrikstad. Vi er glade for at vi får anledning til å ”bruke” Hytteeier’n som vårt informasjonsblad. Dette sparer oss for arbeid og kostnader. Vi håper vi kan fortsette det gode samarbeidet.

 

Styret vil arbeide videre  med bl.a.:

-  øke medlemstallet.

-  kontakten med kommunen i høringssaker.

-  følge opp inngrep som berører våre medlemmer.

-  informere om VA status.

 

Fredrikstad, 4. juli 2012

 

Leder                Nestleder           Sekretær              Kasserer                Styremedl

Rolf A Hauge    Fred Gjerløw      Teddy Madsen      Bjørg Syversen        Asle Dahle

(sign)                (sign)                 (sign)                    (sign)                     (sign)

 

 

 

  


 

 

 

 

Årsberetning for Fredrikstad Hytteforening (FHF) 2010-2011.

 

Det hele begynner med at Fredrikstad kommune hadde et åpent møte om kystsoneplanen på Onsøy Rådhus 12.3. 2009.  Ca. 140 personer var til stede på møtet som ble ledet av Tor Christiansen.  Møtet gjennomgikk de viktigste temaer som kystsoneplanen omfattet og sluttet av med gruppearbeider som gav nyttig informasjon om hva hytteeiernes behov og tanker er.

 

22.9. 2009 ble det holdt et nytt info møte om kystsoneplanen i regi av Fredrikstad kommune. Til dette møtet var invitert de vel/hytteforeninger man hadde kjennskap til – disse representerte flere hundre hytter. Et formål som nå var kommet opp etter innspil fra formannskapet var en dannelse av en overordnet hytteforening.

 

Primus motor i dette var Fred Gjerløw som sammen med Rolf Hauge gikk videre med ideen om en hytteforening. Det ble innkalt til et stiftelsesmøte hos Cowi 1. juni 2010 med formål å danne en hytteforening samt komme med et innspill til kommunens kystsoneplan. En felles hytteforening vil kunne være et viktig organ for å påvirke prosessen med de beslutninger som tas i kommunen når det gjelder kystsoneplanen og andre viktige aktiviteter.

 

Fredrikstad har 4349 hytter, hvorav 1764 ligger i hundre meters beltet, 2180 ligger i området mellom 100 meter beltet og plangrensen og 405 hytter utenfor grensen og det er nå i kystsoneplanen foreslått en økning av hyttestørrelsen i 100 meters beltet fra dagens 60 m2 til 80 m2 med mulighet for øket våtrom om man er tilknytet godkjent VA anlegg.

 

Fredrikstad Blad hadde et oppslag 29. mai 2010 om at hytteeierne skal organisere seg. Fredrikstad Hytteforening hadde sitt konstituerende møte hos Cowi 1. juni 2010 kl 1800. Her var følgende tilstede:

 

Inger-Lise Etholm, Oksrødkilen Hytteforening

Tom Hugo Hansen, Refsalholmen Velforening

Ivar Hansen, Nordre Ødegårdskilen Velforening

Fred Gjerløw, Humlekjær Hytteforening

Rolf A. Hauge, Østre Torgauten Vel

Ronnei Skogsrud, Vestre Faratangen Vel

samt Erik Wergeland fra Hytteeiern                                                                                                                                                                             

De 6 frammøtte representerte ca 10 % av de registrerte hyttene i kommunen. Det ble nedsatt et interimsstyre med Rolf A. Hauge som leder og målet var at man etter ferien skulle invitere til et formelt stiftelsesmøte. Formålet med FHF er å ivareta hytteeiernes interesser i et økende komplisert samfunn hvor hytter i mange sammenheng er ansett som et problem.

 

Fredrikstad kommune hadde sitt forslag til kystsoneplanen ute til høring til 11. juni 2010. Forslaget hadde mange gode elementer og omfattet:

 

Opphevelse av det generelle byggeforbudet for fritidsboliger

Økning av hyttestørrelser i 100 metersbeltet til 80 m2

Økning utenfor 100 meters beltet til 115 m2

Tillatelse til bygging av våtrom på 8 m2 – uavhengig av hyttestørrelsen i 100 m beltet.

Positiv til å tilrettelegge for utbygging av småbåthavner

Gi mulighet for god adkomst med vei til fritidsboliger

Tillate bruksendring fra fritidsbolig til bolig under spesielle vilkår.

 

FHF støttet i alt vesentlig kommunens forslag, men etter at høringsfristen gikk ut ble det kjent at Fylkesmannen har innsigelser mot planen på en rekke områder og bedt kommunen revidere sin plan.

 

FHF avholdt sitt konstituerende møte på Onsøy Rådhus 1. september kl 1900 2010 med dagsordenen:

 

1)    Velkommen, valg av møteleder og referent

2)    Registrering av deltagere

3)    Informasjon om kystsoneplanen v / spesialrådgiver Tor Christiansen, Fredrikstad kommune

4)    Forslag til vedtekter

5)    Budsjett

6)    Regler for godtgjørelse til styret

7)    Valg av styre

8)    Andre saker som deltagerne ønsker å drøfte.

 

Forslag til vedtekter ble fremlagt og etter noen mindre justeringer vedtatt. Kontingenten ble satt til kr 10/ vel, - hytteforening medlem. I de områder der det ikke er foreninger etablert kan enkeltmedlemmer bli medlem mot å betale kr 100/person og år.

 

Nytt styre på 5 medlemmer og to varamedlemmer samt revisor ble valgt. Styret fungerer 1. året som valgkomite. Når det gjelder valg av styre la man vekt på en geografisk fordeling og styret består av:

 

Rolf A. Hauge, leder fra Østre Torgauten Vel

Fred Gjerløw, nestleder fra Humlekjær Hytteforening

Inger- Lise Etholm, kasserer fra Oksrødkilen Hytteeierforening

Asle Dahle, sekretær fra Vestre Gytilen Hytteierforening

Teddy Madsen, styremedlem fra Skjæløy Vel

Ronnei Skogsrud, 1. varamedlem fra Vestre Faratangen Vel

Ivar Hansen, 2. varamedlem fra Nordre Ødegårdskilen Velforening

Roar Julsen, revisor fra Østre Faratangen Vel

 

Styret vil jobbe med følgende saker:

 

1)    Posisjonering – Styret vil benytte seg av kontakter og media for å posisjonere seg og for at Fredrikstad Hytteforening skal bli kjent, først og fremst blant politikere og hytteforeninger.

2)    Kystsoneplanen – være aktiv i forbindelse med den reviderte planen som kommer. Være en høringsinstans.

3)    VA anlegg

4)    Mudring

 

Fredrikstad kommune redegjorde for kystsoneplanen og vil nå rette seg etter fylkesmannens innsigelser med målsetningen:

 

Hyttestørrelse på opptil 75 m2 (innenfor 100 m beltet) eller 100 m2 (utenfor 100 m beltet) + 5 m2 våtrom ved tilknytning til vann og avløp. Alle byggemeldinger vil bli dispensasjonssaker.

 

I perioden etter stiftelsen har styret arbeidet med å få et organisasjonsnummer i Brønnøysundsregisteret – org nr 996143023 samt opprettet konto i Sparebank 1 1080 27 89217. Vi har også en webside www. fredrikstadhytteforening.no

Styret har arbeidet aktivt med medlemsverving basert på det adressematerialet man nå har. Sakte men sikker kommer medlemmene inn etter at man har behandlet dette på sine respektive årsmøter. FHF søkte Fredrikstad kommune om økonomisk støtte til etableringen, dessverre ble dette avslått fra kommunens side

 

Arbeidet med innspill til kommunens kystsoneplan kulminerte med et medlemsmøte i Onsøy Rådhus 7.4. 2011 og FHFs tilsvar til kommunen ble vedtatt på møtet.

 

Hovedtemaer er:

Hyttestørrelser i 100 m beltet skal være 80 m2

Areal på våtrom for hytter i 100 m beltet 10 m2 BRA uansett størrelsen på hytte basert på godkjent løsning for vann og avløp.

Oppbygging av hytter i 100 beltet etter brann

Adkomst til hytter i 100 m beltet

Båt og bryggeplasser inkl mudring.

Etter behandling i kommunestyret i 16.juni 2011 etter 2 høringsrunder la kommunen seg på (fylkesmannens rekommandasjoner):

Kystsoneplanen i Fredrikstad. Planen ble vedtatt 16. juni 2011 og det forventes at Fylkesmannen og Fylkeskommunen ikke sender flere protester og aksepterer at planen nå godtas.

 

Fra Pkt. 4 Særskilte bestemmelser jfr. pbl § 11-10 og 11-11 gjengis:

1) I byggeområder for hytter I 100 m-beltet skal samlet bruksareal (BRA) ikke overskride 70 kvm.. Det kan gis et tillegg på inntil 10  kvm for etablering av VA-rom der det er vanskelig å få det plassert I bestående bygni ngskropp og hensynet til friluftsliv, natur og landsskap ivaretas på en tilfredsstillende mate.

2) I byggeområder for hytter utenfor 100 m-beltet skal samlet bruksareal (BRA) ikke overskride 90 m2. Det kan gis et tillegg på 10 kvm for etablering av VA-rom der det er vanskelig å få plassert I bestående bygningsskropp og hensynet til friluftsliv, natur og landsskap ivaretas på en tilfredsstillende mate.

Ved beregning av BRA skal utvendig overbygget areal ikke medregnes.

Det er mange flere regler og bestemmelser I Kystsoneplanen som gjelder for hyttefolket, og det anbefales at de som har byggeplaner setter seg  godt inn I reglene. Se www.fredrikstad.komune.no  . Kystsoneplanen.

 

Tidligere var arealene i 100 m-beltet 60 kvm og 0 kvm for våtrom, slik at arbeidet til Fredrikstad Hytteforening har gitt resultater som følge av foreningens trykk på både administrasjon og politikere.

 

Imidlertid er det fortsatt byggeforbud i 100 m - beltet, slik at alle byggesaker her, må det søkes dispensasjon for.

 

Man kan søke om 10 m2 våtrom (men det er slett ingen selvfølge at man får lov).

 

Små utvidelser med inntil10 småbåter kan behandles som dispensasjonssak med vilkår.

 

Styret har avholdt 2 styremøter i perioden: 16. november 2010 og 30.6.2011.

 

Representanter fra styret har deltatt på 4 VA informasjonsmøter i kommunens regi.

 

Arbeidet med å følge opp intensjonen i kystsoneplanen samt kommunens plan for godkjente VA anlegg for hytter får høyeste prioritert i foreningens videre arbeide.

 

 

Fredrikstad, 3. august 2011.

 

Leder               Nestleder           Sekretær       Kasserer                  Styremedlem

Rolf A Hauge     Fred Gjerløw      Asle Dahle     Inger-Lise Etholm     Teddy Madsen

Sign                 Sign                  Sign              Sign                         Sign