FREDRIKSTAD HYTTEFORENING

Kontaktinformasjon:

Leder Rolf Hauge:

e-post: rolfahauge@gmail.com

mobil tlf: 918 27 650

 

VEDTEKTER

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Fredrikstad Hytteforening.(FHF)

§ 2 MEDLEMMER
Som medlemmer av Fredrikstad Hytteforening opptas Velforeninger for hytter og fritidseiendommer, hytteforeninger el. lignende foreninger i Fredrikstad Kommune. Foreningens representant stemmer for alle foreningens innmeldte medlemmer. Der det ikke er slike foreninger kan enkeltmedlemmer som har fritidseiendom eller hytte i kommunen opptas. De har en stemme.


§3 FORMÅL
Fredrikstad Hytteforenings formål er å fremme felles interesser for eiere av hytter og fritidseiendommer i Fredrikstad Kommune. Foreningen er partipolitisk nøytral


§4 ÅRSMØTET
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 1. september. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 3 – tre ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Årsmøtet ledes av en på møtet valgt dirigent. Det velges en referent som fører møteprotokoll fra årsmøtet. Protokollen undertegnes av referent og en valgt årsmøterepresentant.

Årsmøtet behandler:
1) Styrets årsberetning
2) Revisorbekreftet regnskap
3) Budsjett
4) Fastsettelse av kontingent og godtgjørelser
5) Innkomne forslag
6) Valg

Vedtak fattet på årsmøtet er gyldige med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Valg foregår enkeltvis enten skriftlig eller med akklamasjon. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte. Innkallingsfristen er minst 14 dager.

Revisor rapporterer direkte til Årsmøtet.


§5 STYRET
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Varamedlemmene kan møte på samtlige styremøter, men har ikke stemmerett.

Blant foreningens medlemmer velger Årsmøtet leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem, 2 varamedlemmer og en revisor. Foreningens leder velges for 1 år av gangen. De øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Årsmøtet velger revisor og en valgkomite på 3 medlemmer; en leder og 2 medlemmer. Styremedlemmer, revisor og valgkomite kan gjenvelges.

Ved første valg velges sekretær, et styremedlem og ett varamedlem for et år og nestleder, kasserer og ett varamedlem for 2 år. Revisor og valgkomite velges for et år av gangen.


§6 STYRETS VIRKSOMHET
Styret sammenkalles av lederen eller når minst tre av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene deriblant leder og/eller nestleder er tilstede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. For veiledning eller annen bistand som ytes enkeltmedlemmer overtar foreningen ikke økonomisk ansvar eller risiko.

Styret skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser samt stå for foreningens daglige ledelse samt forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi. Etter behov kan styret oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver. Styret representerer foreningen utad. Styrets vedtak skal protokolleres, likeså alle dissenter som forlanges protokollert.

Styret har disposisjonsrett over foreningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger skal godkjennes av leder og kasserer før utbetaling.


§7 ØKONOMI OG KONTINGENT
Regnskapsåret går fra 1.7 - 30.6. Medlemskontingenter fastsettes av årsmøtet. Den til enhver tid valgte leder og kasserer på årsmøtet gis fullmakt til foreningens bankkonti og gis fullmakt til å hente ut verdipost og rekommanderte brev. Foreningen registreres i Enhetsregisteret.


§8 VEDTEKTSENDRINGER
Endring av vedtektene kan bare besluttes av årsmøtet og med minst 2/3 flertall av de representerte stemmer.


§9 JURIDISK PERSON
Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§10 OPPLØSNING
Oppløsning av foreningen eller/og sammenslåing med annen forening kan bare besluttes av Årsmøtet med minst 3/4 flertall av de representere stemmer. Ved oppløsning bestemmer Årsmøtet anvendelsen av foreningens nettoformue.