FREDRIKSTAD HYTTEFORENING

      

Kontaktinformasjon:

Leder Rolf Hauge:

e-post: rolfahauge@gmail.com

mobil tlf: 918 27 650

      

Link til Bladet Hytteeieren:

Hytteeieren - 1

Hytteeieren - 2

Hytteeieren - 3

Hytteeieren - 4

Hytteeieren - 5

Hytteeieren - 6

Hytteeieren - 7

Hytteeieren - 8

Hytteeieren - 9

Hytteeieren - 10

Hytteeieren - 11

Hytteeieren - 12

Hytteeieren - 13

Hytteeieren - 14

Hytteeieren - 15

Hytteeieren - 16

 

 

 

 

NOTAT fra varaordfører Atle Ottesens innlegg på Fredrikstad Hytteforenings årsmøte 20.8.2022.

    

Hva betyr de ca 4450 hyttene i Fredrikstad for kommunen? 

                  

                  

Varaorføreren startet med hvor fint det var i Fredrikstad på sommeren. Kommune er en av de største kysthyttekommuner i Norge med sine 4450 hytter. Av disse er 1176 hytter eid av  hytteeiere bosatt i Fredrikstad. Kommunen har et rikt  kultur og handelstilbud spesielt om sommeren. 

                 

Vi er tynt befolket sammenlignet med andre land og har store arealer med frisk luft og flott natur. Ottesen nevnte spesielt allemannsretten. Vi er verdens hyttenasjon nr 1 med ca 450 000 hytter. Hyttene blir stadig større ( men det kan ikke gjelde hytter i Fredrikstad som er strengt regulert arealmessig.) I Fredrikstad blir det i snitt bygd 23 hytter årlig i de senere år.

                  

I noen kommuner er det en viss konflikt mellom hytter og fastboende/politikere, men hytten er driverne  for mange kommuners økonomi. Han var glad for alle hytter og hyttegjester i kommunen sommerstid som satte sitt preg på byens kultur og handelsliv.

                  

Ottesen påpekte at hyttegjester bosatt i andre kommunen benytter kommunens tjenester som hjemmesykepleie og legevakt. Ottesen viste til en rapport fra Telemarkforskning som viste til at hyttene koster mer enn de legger igjen i kommunen.   

                  

Kommunen ønsket å ta inn en eiendomsskatt for bl a å balansere dette.( Beregnet til ca 50 millioner 1.3. 22 basert på 3,4 promille . Redusert til 3,1, promille utgjør beløpet ca 46 millioner kr ).      

                  

Ottesen tok selv opp spørsmålet om eiendomsskatt med begrunnelse om at dersom han ikke hadde nevnt det ville det bli etterlyst.              

                  

Han redegjorde for regler og klagemuligheter ( det samme som eiendomsskattesjef Tone Aas gjorde på FHFs årsmøte 2021 og i vårt medlemsmøte 2.4.22.

                  

Det kom mange henvendelser/klager etter at hytteeierne fikk taksten om for høy takst. Han anbefalte at om man var uenig-send en klage. På grunn av antall klager blir man ikke klar med behandlingen før langt ut i 2023.

Han forsto at Fredrikstad Hytteforening på vegne av sine medlemmer tok opp at man mener at taksten på eiendommen er generelt for høy. Noe Fredrikstad Hytteforening bl a har påpekt i brev til ordføreren og som han hadde forstått at vi hadde fått svar på.. 

                  

Fra salen kom det spørsmål om antall klager og man etterlyste navnene på de engasjerte rådgiverne som hadde gitt råd til kommunens skatteutvalg( 3 politikere) og klageutvalg ( 6 politikere) som har fått fullmakt fra bystyret om å vedta regler for eiendomsskatten av 25.5.2020 som de 15-20 engasjerte takstfolk har brukt i forbindelse med takseringen. Ottesen ville komme tilbake til oss om dette.

                  

Fra salen kom det også opp spørsmål om parkering på Foten og utskriving av bøter samt hvor viktig det nå var for kommunen å holde en høy standard på vedlikeholdet på kafeterian.

                  

Ottesen tok opp hvor viktig det var å ha en overordnet forening som Fredrikstad Hytteforening i arbeidet mot kommunen i så viktige saker som vi nå diskuterer. Han var også positiv til at vi kontaktet politikerne.

Leder takket varaordføreren for et interessant innlegg og oppklarende svar på de spørsmål som ble stilt.

                  


         

 

          

                  

         

         

Kjære medlem i Fredrikstad Hytteforening

                  

Vi minner om foreningens årsmøte lørdag 20.august 2022 kl 15.00 på Onsøy Rådhus, Ørebekk. For detaljer se vedlagte innkalling. Vedlagt ligger også foreningens årsberetning 2021-2022.

                  

På vår hjemmeside www.fredrikstadhytteforening.no finner du informasjon om vårt arbeide med kommunens eiendomsskatt, brev til ordfører og politikere . Referat fra vårt medlemsmøte2.4. om eiendomsskatten med deltagere fra kommunen.  Fredrikstad kommune reduserte før ferien eiendomsskatten fra 3,4  til 3,1 promille for hytter og boliger.

                  

Om du ikke lenger er leder i din forening håper vi du kan sende denne innkallingen videre til rett person. Vi trenger også din hjelp med å se på medlemslisten og gi oss en tilbakemelding på hvilke vel/hytteforeninger som savnes. Vi er takknemlig for innspill.

                  

Flere av våre styremedlemmer har vært med i styret siden starten 2010 og  ønsker ikke gjenvalg. Vi ber om innspill til kandidater til styret slik at vi kan få et fulltallig styre etter årsmøtet. Send gjerne en mail eller ta en telefon til foreningens leder Rolf A. Hauge.

                  

God Sommer

                  

Fredrikstad Hytteforening

                  

Rolf A. Hauge

                  

Leder

                  

                  

Innkalling årsmøte 2022.docx

                  

FHF Årsberetning-2021-2022.docx

                  


         

 

          

                  

         

Kjære medlem i Fredrikstad Hytteforening

                  

                  

Vi inviterer deg til foreningens årsmøte lørdag 20.august 2022 kl1500 på Onsøy Rådhus, Ørebekk. For detaljer se vedlegg med innkalling. Vi får besøk av vara ordfører Atle Ottesen som snakker om hva de ca 4450 hyttene i Fredrikstad betyr for kommunen.

                  

Det siste året har vi fokusert på arbeidet rundt kommunens eiendomsskatt og informert ordfører og byens politikere samt administrasjonen om vårt syn på dagens eiendomsskatt og det takstsystem man har anvendt. Du finner mer om det på vår hjemmeside:

www.fredrikstadhytteforening.no

                  

Like før sommerferien 16.juni endret bystyret promillesatsen fra 3,4 til 3,1 promille for å justere den totale eiendomsskatten fra 369 millioner kroner til budsjettert 325 millioner kr. Et skritt i riktig retning, men Fredrikstad Hytteforening mener at dagens tomtetakst er satt for høyt for hytter. Her har kommunen kun fokusert på avstand til sjøen, og ikke gradert i soner som for hus. Dette gjenspeiler seg i meget høye takster og dermed høy eiendomsskatt. Eiendomsskatt for hytter var 50 millioner kr for 2022 mot 22,3 millioner i 2021, mer enn en fordobling.

                  

Høyres leder Truls Velgaard fremmet en sak i formannskapet 9.6. om endring av bunnfradrag på eiendomsskatt. Kommunedirektøren har i svar 16.6. sett på hva endring i bunnfradraget ( som nu er 1 million kroner) vil bety for promillesats mellom 0 og 1 million kroner. Dette kommer opp til politisk debatt etter sommerferien. Bunnfradraget kan ikke endres for skatteåret 2022, men først for 2023. Igjen diskuterer man promillesats og ikke tomtetakst som vi mener er viktig for hytteeierne.

                  

Fredrikstad Hytteforening er nå inne i en prosess med endring i sitt styre. Mange medlemmer har sittet siden starten i 2010 og ønsker avlastning. Vi ønsker forslag på kandidater til styreverv og ber om at du tar dette opp i din forening.

                  

Om du ikke lenger er leder i din forening håper vi at du kan sende denne innkallingen videre til rett person.

                  

Vi håper å se deg på årsmøtet lørdag 20.august kl 1500. Ta gjerne med flere fra ditt styre også.

                  

God Sommer

                  

Fredrikstad Hytteforening

                  

Rolf A. Hauge

Leder

                  

                  

Innkalling årsmøte 2022.docx

                  

FHF Årsberetning-2021-2022.docx

                  


         

 

          

         

Fredrikstad Hytteforenings brev 30.5.2022 om eiendomsskatt til Fredrikstad kommune v/ordføreren.

          

Korrespondanse og artikkel om Fredrikstad Hytteforenings syn på kommunens eiendomsskatt

Til Fredrikstad kommune

Brev eiendomsskattetakst

Eiendomsskatt formannskapet 

Eiendomsskatteinntekter

Eiendomsskatteinntekter

Artikkel

         


         

 

         

Til medlemmer i Fredrikstad Hytteforening - info om eiendomsskatten

          

Her kommer notat( referat) fra medlemsmøte 2.4. 22 på Onsøy Rådhus. Vedlagt finner du også de bilder Ole Sverre Strand og Tone C. Aas fra Fredrikstad kommune presenterte under sine innlegg på møtet. Siste vedlegg tar for seg spørsmål fra Fredrikstad Hytteforening til kommunens representanter basert på « Veiledende rammer og retningslinjer for taksering i Fredrikstad kommune i henhold til lov om eiendomsskatt».
          

Alt materiale er tilsendt Strand/Aas og godkjent av de før utsendelse til medlemmene og lagt ut på vår hjemmeside www.fredrikstadhytteforening.no
 

         

Vennlig hilsen
Fredrikstad Hytteforening 

         

Rolf A. Hauge

Leder 

                  

2022 170422kl 1522FHF brev 16.4.22 om eiendomsskattetakst 1 (003) med logo (003).docx

         

Eiendomsskatt hytteforeningen 020422 kommunes bilder.pptx

         

NOTAT fra medlemsmøte Fredrikstad Hytteforening lørdag 2 (003) utkast 4(5).docx

         

Vedlegg til NOTAT fra medlemsmøte 2.docx                      

         


         

 

          

Innkalling til medlemsmøte i Onsøy Rådhus 2.4.2022 kl 15

Vi minner om vårt medlemsmøte lørdag 2.4. kl 1500 på Onsøy Rådhus hvor representanter for Fredrikstad kommune vil holde innlegg og svare på spørsmål.

 

Meld deg eller noen annen fra din forening på til møtet. Det er viktig at vi får fram hytteeiernes budskap.

 

         

Les mer her

 

         


         

           

Veiledende rammer og retningslinjer for taksering i Fredrikstad kommune i henhold til lov om eiendomsskatt 

       

 

Les her


         

         

       

Til medlemmene av Kultur og Miljøutvalget Fredrikstad kommune i møte 14.12.2021.

Til medlemmene av Kultur og Miljøutvalget Fredrikstad kommune i møte 14.12.2021.

         

Styret i Fredrikstad Hytteforening  (FHF) ser i Fredriksstad Blad 12.12.21 at utvalget skal behandle sak 21/14096 kartlegging av ulovligheter i strandsonen.

       

Vi i FHF er usikker på om utvalgsmedlemmene er kjent med FHF, og vi legger ved en kort info om FHF fra starten 1.6.2010 og til i dag. Som dere ser, er FHF etablert etter vedtak i Formannskapet 19.6.2008.

Vi skal være et kontaktledd mellom kommunen og hyttefolket slik at det kan utvikles gode relasjoner mellom hytter og det offentlige. 

         

Den siste tiden har vi hatt  god kontakt med kommunens eiendomsskattesjef, og vi har fått meget god informasjon om takseringsprosessen som nå er i sluttfasen.

          

Vi finner det naturlig at FHF deltar i prosessen med å legge opp til kartleggingen, og foreslår at det vedtas følgende i møtet 14.12.21.

         

Fredrikstad Hytteforening inviteres til å delta i arbeidet med å planlegge kartleggingen av ulovligheter i strandsonen.

          

Det er iflg SSB 4 349 hytter som fordeler seg på 1 764 hytter i 100 meters beltet ( 40%) og 2 180 hytter ligger mellom 100 meters beltet og plangrensen. 406 ligger utenfor plangrensen.

Av 4 349 hytter ligger 3 090 (71%) i kommunedel Onsøy, ca 820 hytter ( 19%) på Kråkerøy og 440 hytter (10%) i kommunedel Borge. 1 176 hytter (27%) eies av hytteeiere som bor i Fredrikstad kommune , men 364 hytteeiere bor utenlands og resten bor med 333 i Sarpsborg, Halden og Indre Østfold, 2466 bor i Oslo, Akershus og Moss, 4 bor på Hvaler og 716 bor i resten av landet. Høyeste postnummer er 9910 Bjørnevatn. Se også vår hjemmeside for mer informasjon.

        

Vennlig hilsen

Fredrikstad Hytteforening

Rolf A Hauge       

 

         

Kort info om Fredrikstad Hytteforening 1.3. 2021 (004)

         


         

 

         

       

Varsel om oppstart og høring av planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2023-2035 Fredrikstad kommune

          

Ved gjennomlesning av Varsel for oppstart og høring av planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel 2023-2035  Fredrikstad kommune finner vi lite nevnt om hytter og fritidsbebyggelse. Planområdet er hele kommunens areal, inkludert vann og sjø.

         

Kommuneplanens samfunnsdel» Fredrikstad mot 2030» slår fast følgende:» I 2030 vil vi nærme oss 94 000 innbyggere og for å vokse på riktig måte må vi ha mål og strategier som sikrer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. For oss handler denne modellen om hvordan det skal være å leve,å skape, og å møte framtiden i Fredrikstad.»

          

Hyttene i Fredrikstad betyr at folketallet øker med 15 - 20 000 i sommersesongen og vi mener at  økt bruk av hyttene må tas med i planen.

          

FREDRIKSTAD HYTTEFORENING OG HYTTER

Fredrikstad Hytteforening er etablert 1.6.2010 etter vedtak i Formannskapet 19.6.2008. Vi ønsker å være et kontaktledd mellom kommunen og hyttefolket slik at det kan utvikles gode relasjoner mellom hyttefolket og det offentlige. Innen Fredrikstad kommune er det registrert 4.349 hytter, hvorav 1.764 eller 40 %  er plassert i 100 meters beltet. 2.585 hytter ligger i områder bak 100 meters-beltet.

         

Av disse ligger 3.090 (71%) i kommunedel Onsøy, ca 820 hytter (19%) på Kråkerøy og 440 hytter(10%) i kommunedel Borge. Fredrikstad er blant de største kysthyttekommuner i Norge.

          

ØKT HYTTEAREAL TIL 80 m2

Fredrikstad Hytteforening har tidligere i sitt innspill 17.11.2019 bedt om at areal på 70 m2 i LNF -område i 100 meters beltet økes til 80 m2 BRA. Dette ble anbefalt av ordfører Nygaard, Fredrikstad kommune i brev til fylket og Østfold fylke endret sin plan 4.12. 2014 fra 70 m2 til 80 m2 BRA. Dette bør være med som en del av den overordnede strategi for all arealplanlegging i Fredrikstad kommune.

        

Hytter utenfor 100 meters beltet økes  fra 90 m2 BRA til 100 m2 BRA.

         

BODER

Det må gis mulighet for å bygge inntil 15 m2 frittstående bod/uthus som bygg nr 2 både i og utenfor 100-meters beltet. Behovet for bodplass blir ofte undervurdert ved planlegging og det blir vanskelig for de som har mindre hytter med og uten bilvei å finne areal til bodplass. Vi viser til SINTEF Byggforsk sitt blad 331.130.

         

LNF-b OMRÅDER

I følge kommunens planprogram omfatter bokstaven b , NLF- område hvor det, i tillegg til nødvendig landbruksbebyggelse, etter bestemmelser i planen også kan tillates spredt bolig, fritids- eller næringsbebyggelse. Dette forslaget fra kommunen vil kunne gi en enklere saksbehandling, men Statsforvalteren savner utredning og kartfesting av disse områdene. Vi viser her til vedlagte høringsutkast fra siv.arkitekt Per Stenseth med kartdetaljer.

       

BYGGEGRENSER

Her gjelder byggegrenser fastsatt i kommuneplanenes arealdel eller reguleringsplan. I tillegg til LNF-b områder kan kommunen tillate byggegrenser nærmere strandlinjen i mer eller mindre grad. Vi viser til §1-8 i Plan og bygningsloven, spesielt 3.avsnitt.

          

TA INN KAPITEL OM HYTTER OG FRITIDSBEBYGGELSE 

Fredrikstad Hytteforening ber om at det tas inn et kapitel om hytter og fritidsbebyggelse. Hyttelivet utgjør en vesentlig del av bruken av kystsonen, og er en viktig aktivitet for store deler av befolkningen- ikke bare fra egen kommune. Bruken av hyttene er en verdifull ressurs for familieliv og folkehelse. Bruken av hytta er også et utgangspunkt for en vesentig del av det friluftslivet som drives på kysten, både til sjøs og til lands og omfatter alle aldersgrupper.

         

HYTTENES ØKONOMISKE BETYDNING 

Bruken av hyttene representerer også en betydelig økonomisk omsetning. Det anslås at det til hver hytte er knyttet et forbruk på over 50 000 kr pr år.  Hvorav oppussing, oppgradering og vedlikehold av hytta utgjør ca halvparten. En vesentlig del av dette gir utslag i lokal etterspørsel og holder «liv» i det lokale næringsliv. For Fredrikstad kommune utgjør dette rundt 250 millioner kr/år.

        

Arealplanprogrammet skal synliggjøre prioriterte oppgaver i arealplanarbeidet.

          

Fredrikstad, 20.12.2021

          

Fredrikstad Hytteforening

Rolf A. Hauge

 

         

Høringsuttalelse til KPA-utkast for Fredrikstad Hytteforening

Vedlegg til innspill om k-plan FHF_komprimert

         


         

 

F-B Artikkel: Fredrikstad Hytteforening frykter kraftige skattehopp

       

 

Les her


         

F-B Artikkel: Hytter bidrar med minst 250 millioner til lokalt næringsliv

       

 

Les her


         

       

Innkalling

FREDRIKSTAD HYTTEFORENING

Avholder årsmøte lørdag 21.august 2021 kl 15.00 i Onsøy Rådhus.

Saker til behandling

 • Styrets årsberetning
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Budsjett
 • Fastsette kontingent og godtgjørelser
 • Innkomne forslag
 • Valg

Eventuelle forslag sendes Fredrikstad Hytteforening ,Postboks 90, 1601 Fredrikstad eller til leder Rolf A. Hauge, e-post rolfahauge@gmail.com innen 1.august 2021.07.

Etter årsmøtet får vi et foredrag av lokal eiendomsmegler rundt temaet; hva er viktig å tenke på når man skal selge hytta.

Som siste post på årsmøtet: Ordet er fritt. Her kan medlemmene ta opp aktuelle saker som interesserer og som man mener FHF bør arbeide med.


         

 

Fredrikstad Hytteforening (FHF)

       

Fredrikstad Hytteforening ble stiftet 1.9.2010, etter at Formannskapet 19.6.2008 vedtok å medvirke til å etablere et fellesutvalg for hytteforeninger i kommunen.

 

Les mer her


         

         

Eiendomsskatten for 2021 er nå klar.

Her er mer info fra kommunen 

 

Fredrikstad kommune - Slik beregnes eiendomsskatten i Fredrikstad


        

 

Innspill fra leder sommeren 2020

       

Året 2020 startet bra, men etter et par måneder fikk vi Coronaen og hele samfunnet ble stengt ned. Myndighetene fulgte Danmarks råd -hvor statsministeren sa: «Danmark stenger nu!» Siden mars har vi sett hva dette betyr i stengte virksomheter, permitteringer/oppsigelser og konkurser.

 

Les mer her


         

F-B Artikkel: Totalhavari for Fredrikstads cruise-satsing

       

 

Les her


         

     

Havarert cruise – satsning

Fredriksstad Blads debatt leder fredag 26.juni 2020 tok for seg en meget interessant sak Fredrikstad s cruise-satsning. Det er lett å la seg påvirke av store tall og festtaler om cruisetrafikken. 

 

Les mer her

       


         

       

Innkalling

       

FREDRIKSTAD HYTTEFORENING

 

Avholder årsmøte lørdag 15. august  kl.15:00 på Onsøy Rådhus, Ørebekk

Saker til behandling:

 • Styrets beretning
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Budsjett
 • Fastsette kontingent og godtgjørelser
 • Innkomne forslag
 • Valg

Eventuelle forslag sendes Fredrikstad Hytteforening, Postboks 90,1601 Fredrikstad eller til leder Rolf A. Hauge på e-post rolfahauge@gmail.com innen 5.august.

Etter årsmøtet vil Eiendomsskattesjef Tone Christin Aas informere om eiendomsskatt i Fredrikstad kommune.

P.S. Kan du eller andre i din forening tenke dere å delta aktivt som medlem i FHF styre. Ta kontakt med leder Rolf A. Hauge på tlf. 91827650 eller e-post

rolfahauge@gmail.com


         

F-B Artikkel: Skjønner at folk er opptatt av hyttene sine, men det må ikke gå utover folks liv og helse

       

 

Les her


         

  

Innspill til Fredrikstad kommunes næringsplan for 2020- 2030

       

 

Les her


         

  

Uttalelse på vegne av Fredrikstad Hytteforening til
forslag til Kommuneplanens arealdel 2020-2032.

       

 

Les her

Vedlegg


         

  

Protokoll Åsmøtet Fredrikstad Hytteforening lørdag 17.august 2019.

       

 

Les her


         

  

Innkalling

       

FREDRIKSTAD HYTTEFORENING

   

  

Avholder årsmøte lørdag 17. august kl. 15:00 i Onsøy Rådhus.
Saker til behandling
• Styrets årsberetning
• Revisorbekreftet regnskap
• Budsjett
• Fastsette kontingent og godtgjørelser
• Innkomne forslag
• Valg

       

Eventuelle forslag sendes Fredrikstad Hytteforening, Postboks 90, 1601 Fredrikstad
eller til leder Rolf A. Hauge, e-post rolfahauge@gmail.com Innen 1. august 2019.
 

Etter årsmøtet vil siv.arkitekt Anna K. Hellstrøm, Arealplanlegger i Miljø- og byutviklingsetaten i Fredrikstad kommune holde et innlegg om:

Fredrikstad kommunes syn på  hytter i kommunens forslag til arealdelen i kommuneplanen 2019-2031.

Etter foredraget svarer hun på evt. spørsmål fra salen.

       

P.S. Kan du eller andre i din hyttevelforening tenke dere å delta aktivt som medlem
i FHF’s styre?

Ta da kontakt med leder Rolf A. Hauge på tlf. 918 27 650
eller e-post rolfahauge@gmail.com.


         

        

Siste utgave av Hytteeier'n Fredrikstad


Klikk på bildet for å laste ned:   

           

               


 

  

Hytteeiere kan få kraftig skatteøkning fra 2020

     

      


         

                  

  

Innkalling

       

FREDRIKSTAD HYTTEFORENING

       

Avholder årsmøte lørdag 18.august kl 15.00 i Onsøy Rådhus.

       

Saker til behandling
• Styrets årsberetning
• Revisorbekreftet regnskap
• Budsjett
• Fastsette kontingent og godtgjørelser
• Innkomne forslag
• Valg

       

Eventuelle forslag sendes Fredrikstad Hytteforening, Postboks 90, 1601 Fredrikstad eller til leder Rolf A. Hauge, e-post rolfahauge@gmail.com Innen 1. august 2018.

       

Etter årsmøtet får vi et foredrag av advokat Hans Thomas Revhaug. Han vil fortelle om eksempler fra retten om strid om tomter, felling av trær, hevd på gangsti over nabotomter og andre nabotvister. Det vil bli anledning til å stille ham spørsmål underveis.


         

        

Siste utgave av Hytteeier'n Fredrikstad


Klikk på bildet for å laste ned:   

           

               


 

Hytteeiere i Fredrikstad vil ha samme regler som i Vestfold


Les saken i f-b.no Hytteeiere i Fredrikstad vil ha samme regler som i Vestfold

         


         

 

Fredrikstad Hytteforening avholder årsmøte lørdag 19.august  2017 kl 15.00 på Onsøy Rådhus


Saker til behandling

 • Styrets årsberetning
 • Revisorbekreftet regnskap
 • Budsjett
 • Fastsette kontingent og godtgjørelser
 • Innkomne forslag
 • Valg

 
Etter årsmøtet får vi et innlegg om Kommuneplanen
 
Eventuelle forslag sendes Fredrikstad Hytteforening, Postboks 90,1601 Fredrikstad eller til leder Rolf A Hauge, e-post rolfahauge@gmail.com innen 1. august 2017.
 
Vi ønsker også en tilbakemelding på valgkomiteens spørsmål om aktuelle kandidater til styreverv.
 
Om du ikke finner din forening på oversikten over medlemmer eller om antall medlemmer er feil, ber vi om din tilbakemelding.
 
Om du ikke er rett styreperson, ber vi om at du sender denne mailen videre til andre i ditt styre.
 
Vi sees på Årsmøtet 19.august kl 15.00
 
God sommer
 
Rolf A Hauge


 

Leder
Fredrikstad Hytteforening
Postboks 90, 1601 Fredrikstad
www.Fredrikstadhytteforening.no
mobil 91827650


           

 

TIL MEDLEMMENE I FREDRIKSTAD HYTTEFORENING

 

Årsmøtet i Fredrikstad Hytteforening nærmer seg med raske skritt. Valgkomiteen har vært i arbeid en periode men søker nå hjelp hos ledelsen  i medlemsforeningene for å komme i mål.

 

Dagens styremedlemmer og varamedlemmer har vært med i styret siden starten. Vi jobber nå for å få litt skifte i styret hvor grunnstammen blir foreslått beholdt, men hvor det kan være greit sakte men sikkert å innarbeide nye folk som kan overta driften.

 

Hjelpen vi ber om er at dere som kjenner foreningen dere leder og medlemmene vurderer om det finnes medlemmer hos dere som har vist interesse for hytteliv og friluftsspørsmål og som kan være med i et styre.

 

Dere skal bare foreslå kandidater til oss og foruten navn vil vi gjerne ha et telf .nr. om dere har. Vi i valgkomiteen tar kontakt med den foreslåtte uten at forslagsstiller røpes om det ønskes.

 

Det er viktig at dere bidrar til at vi får det beste styret med folk som er villige til å jobbe litt for viktige saker som angår oss som brukere av friluftsområder og hytter.

 

Har du en eller flere kandidater kan du sende melding til teddymads@gmail.com eller ta kontakt på 90 56 46 45.


 

Med vennlig hilsen
Teddy Madsen, leder av valgkomiteen.

 


           

 

ÅRSBERETNING FREDRIKSTAD HYTTEFORENING 2016-2017

Les årsberetningen her


 


           

           

Siste utgave av Hytteeier'n Fredrikstad


Klikk på bildet for å laste ned:   

           

    
 

           


 

Siste utgave av Hytteeier'n Fredrikstad


Klikk på bildet for å laste ned:   

           

    

           


 

HØRINGSUTTALELSE til planprogram for


1. Kommuneplanens samfunnsdel
2. Kommunedelplan for kultur
3. Kommunedelplan for landbruk
4. Kommunedelplan for naturmangfold
5. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka.

Fredrikstad hytteforening har valgt å sende en felles høringsuttalelse for de 5
planområdene, og ber om at den fordeles til de respektive saksbehandlere.
Samtidig ber vi opplyst om navnene på ansvarlige saksbehandlere.

Les hele skrivet her

           


           

           

Siste utgave av Hytteeier'n Fredrikstad


Klikk på bildet for å laste ned:   

           

    

           


 

FREDRIKSTAD HYTTEFORENING (FHF) INFO, MARS 2016.


Vi sender nå ut medlemskontingent for 2016 sammen med dette infobrevet. Vi har nå 35 vel/hytteforeninger og 7 enkeltmedlemmer og representerer ca. 50 % av hyttene i Fredrikstad kommune. For å få en bedre oversikt/kontakt med medlemmene ber vi om å få: Navn og adresser med mail og mobil på foreningens leder og kasserer. Ved endringer etter årsmøte er det viktig å få vite dette. Sendes til Rolfahauge@gmail.com

STATUS PÅ FOTENSAKEN
Kommunen har nå revet/brent ned kafeteriabygget  i Foten 21. oktober 2015. Vi har sammen med Øyenkilen Vel arbeidet for at det nye kafe`- bygget skal få en vertskapsbolig. Hans Ek, Sp som er leder av teknisk utvalg, har følgende nyhet til oss: “ Det arbeides nå med å tegne nytt kafebygg med vertskapsbolig”. FHF håper at nytt kafebygg kan stå ferdig til sesongen 2018. Vi gleder oss.

FREDRIKSTAD NETT - NYE PRISER
Vi har fått henvendelser fra flere medlemmer om Fredrikstad Netts innføring av effekt i nettleien for kunder med AMS målere. Dette er et nytt felt for de fleste,og vi vil diskutere dette med selskapet for å få mer informasjon. Etter vårt innledende møte kan det bli aktuelt å holde et medlemsmøte om dette. Følg med på våre hjemmesider. www.fredrikstadhytteforening.no

KOMMUNESAMENSLÅING
Arbeidet med å se på mulighetene for en sammenslåing av kommunene Råde, Hvaler og Fredrikstad er i full gang. 4. mars skal utredningsutvalget for Fredrikstad, Hvaler og Råde legge frem sin anbefaling og da starter den politiske debatten for fullt. Kommunestyrene skal deretter ta standpunkt til om de skal starte reelle forhandlinger. Fredrikstad og Hvaler er Norges største kysthyttekommuner,til sammen har de 3 kommunene ca 10.000 hytter. FHF vil følge debatten nøye og se hvordan vi kan være med å påvirke den.

VI AVHOLDER ÅRSMØTE: Lørdag 20.august 2016 kl 15.00 på Onsøy Rådhus.
Sakspapirer ifølge vedtekter vil bli sendt ut til medlemmene innen årsmøtet.
Vi er takknemlige for innspill/forslag om saker du mener vi skal arbeide med i Fredrikstad Hytteforening. Du kan ta kontakt med leder Rolf A Hauge på mail: rolfahauge@gmail.com eller mobil 91827650.

GOD HYTTESESONG 2016
STYRET FREDRIKSTAD HYTTEFORENING

 

 

           


 

Hold byen ren, 29. april - 12. mai

Påmelding og informasjon her.            

           


 

Siste utgave av Hytteeier'n Fredrikstad


Klikk på bildet for å laste ned:   

           

    

           


 

Innkalling: Fredrikstad hytteforening

avholder årsmøte lørdag 15. august kl 15.00 i Onsøy Rådhus.

Saker til behandling:
        1)  Styrets årsberetning
        2)  Revisorbekreftet regnskap
        3)  Budsjett
        4)  Fastsette kontigent og godtgjørelser
        5)  Innkomne forslag
        6)  Valg

Mona Flemmen leder i Hvaler Hytteforening informerer.

Advokat Dag Olav Riise, advokatfirma Ytterbøl & Co AS, Fredrikstad, gir oss en orientering om det siste rundt Tomtefesteloven.

Eventuelle forslag sendes Fredrikstad Hytteforening,
Postboks 90, 1601 Fredrikstad eller til leder
Rolf A. Hauge, e-post: rolfahauge@gmail.com innen 1. august 2015.

           

 

           


 

Foten - Møtereferat 28. april 2015

Last ned her

 

           


 

Høringsdokument kommunedelplan for folkehelse – innspill fra Fredrikstad Hytteforening

Folkehelsearbeidet hører ikke lenger bare inn under de tradisjonelle helse- og sosialetatene. Idag er det et utvidet begrep som omfatter samfunnets innsats for å styrke befolkningens helse, trivsel og tilhørighet. Fredrikstad Hytteforening savner et punkt om kommunens hytter/fritidsbebyggelse i planen.
 
I regional kystsoneplan for Østfold, vedtatt desember 2014 er det i punkt 5.4 Hytteliv tatt med:
Hyttelivet utgjør en vesentlig del av bruken av kystsonen, og er en viktig aktivitet for store deler av befolkningen – ikke bare fra eget fylke. Bruken av hyttene er en verdifull ressurs for familieliv og folkehelse. Hytta eller fritidsboligen er også utgangspunkt for en vesentlig del av det friluftsliv som drives på kysten – både til sjøs og på land. En særlig viktig side ved hyttelivet er at det omfatter alle aldersgrupper – fra barn til eldre.
 
I Norge er det idag ca 416.000 hytter som betyr 12,4 nordmenn pr. hytte. Østfold har ca 15.600 hytter og Fredrikstad har  ca. 4390 hytter ( 2013) og er Norges største kysthyttekommune. Kommunens hytter fordeler seg på :
Kommunedel Onsøy 3090 hytter eller 71 % av det totale antall hytter.
Kommunedel Kråkerøy 820 hytter som utgjør ca. 19 %.
Kommunedel Borge 440 hytter eller ca. 10 % av total antallet hytter.
 
Statistikk( på landsbasis) viser at vi i snitt tilbringer 58 dager i fritidsboligen ved sjøen i løpet av et år, og slik utviklingen ser ut med f.eks. mer fleksibelt arbeid vil bruken øke i tiden fremover. Bedre veier samt kortere reisetid, og at folk velger å anskaffe hytte nærmere der de bor, bidrar også til økt bruk. Vi har ingen offisiel statistikk, men anslår at i Fredrikstad eies ca 1.200 hytter eller ca 27 % av hyttene av kommunens egne innbyggere.
 
Fredrikstad kommune har vedtatt en plan om oppgradering av alle private avløpsanlegg og er positive til at hytteeiere danner VA-lag og tilkopler seg offentlig vann- og avløpsnett. Det har vært mange utslipp fra enkelthytter som skaper forurensning og dette blir borte ved at det tilkoples kommunens avløpsnett. Ifølge denne planen skal oppgradering av alle private avløpsanlegg gjennomføres innen juni 2017. Dette vil ha en stor positiv påvirkning på miljøet, den generelle helse samt trivselssituasjonen.
 
Etter et formannskapsvedtak i 2009 ble Fredrikstad Hytteforening dannet 1. juni 2010 og organiserer nå ca. 50 % av alle hytter i Fredrikstad. En overveiende del av hyttene er igjen organisert i vel- eller hytteforeninger som bl.a ser på utfordringer i nærmiljøet, skaper engasjement og gir folk en tilhørighet og deltagelse - noe som er viktig for flere av de områder kommunen ønsker å prioritere. Et viktig område er bruk av natur- og fritidsområder, fiske, bading samt ferdsel på sjøen. Alt dette er med på å gi en bedre hverdag og livssituasjon for den enkelte og hans famille – noe som igjen skaper bedre trivsel og bedre helse.
 
Fredrikstad Hytteforening savner  et avsnitt i kommunedelplanen for folkehelse som tar for seg hytter og fritidsbebyggelse og dens effekt på folkehelsen og ber om at vårt innspill blir tatt med i planen.
 
Vennlig hilsen.
Rolf A. Hauge
leder
Fredrikstad Hytteforening
 
Postboks 90, 1601 Fredrikstad
www. fredrikstadhytteforening.no
mobil 91827650

           


 

           

Foten - Referat fra dialogmøte med Fredrikstad kommune

FREDRIKSTAD KOMMUNE Park, vei og VA

MØTEREFERAT
Saksnr.: 2012/14808
Dokumentnr.: 120
Løpenr.: 160789/2014
Dato: 07.10.2014
Klassering: D37
Gradering:

Tid og sted: Foten 06.10.14
Referent: Hanna Tangvald
Referat godkjent: 10.10.14

Dialogmøte Foten
Møtet ble innledet med en presentasjonsrunde (1), fortsatte med en gjennomgang av hvordan saksgangen hadde vært frem til nå (2), samt kommunens betraktninger rundt dagens tilstand sett opp mot fremtidig behov, ønsker fra lokalsamfunn og nærmiljøet (3). Møtet ble avrundet med en samtale om hvordan vi sammen kan finne frem til en utforming som tar hensyn til både kravene til den praktiske utforming av bygget og brukernes ønske om å beholde mest mulig slik det var før (4).

 

1. Innledning
Fra administrasjonen

 • Roy Jakobsen – kommunalsjef Regulering og Teknisk drift
 • Tarjei Riiser – Utbyggingsavdelingen
 • Anna-Klara Jonsson – Utbyggingsavdelingen
 • Hanna Tangvald – ParkavdelingenFra brukerne

 • Rolf Hauge – Fredrikstad hytteforening
 • Hanne Verbeek – Øyenkilen vel
 • Solveig Gurney – Øyenkilen vel
 • Per Gunnar Schei – Slevik LSU
 • Ann-Kristin Arntzen – Slevik LSU
 • Laila Andreassen – Slevik LSU


Forfall:

 • Kate Hoel - lokalsamfunnskoordinator


2. Gjennomgang av saksgangen så langt og hvilke forhold administrasjonen la til grunn i den tidligere planleggingen
Kafebygget er i dårlig stand, og etter at mattilsynet ga varsel om pålegg gikk administrasjonen i gang med å planlegge renovering av bygget. Det ble avsatt 1.5 millioner til renoveringen, denne var planlagt gjennomført inneværende år. Utbyggingsavdelingen gikk befaring sammen med to byggmestere, hvor de vurderte de synlige skadene så godt det lot seg gjøre uten å rive kledning og fjerne plater ol. Etter denne runden ble omfanget av skader og arbeidsmengde vurdert som omfattende. Sett i sammenheng med at bygget er uhensiktsmessig utformet i forhold til både dagens behov og fremtidige behov (små arbeidsflater i kjøkken, lav takhøyde, for liten fremtidig kapasitet i serveringsdelen og ikke tilrettelagt for universell utforming), ble det konkludert med at det ikke ville være økonomisk forsvarlig å renovere bygget slik det er utformet i dag. Det ble jobbet videre med å få på plass finansiering og planlegging av et nytt bygg, som vil imøtekomme behov for kapasitet og vil kunne fungere tilfredsstillende som arbeidsplass og innenfor gitte lover og krav for universell utforming. Faktorer som var viktige i utformingen av det nye bygget var:

 • Universell utforming. Det gamle toalettbygget tilfredsstiller ikke kravene for rullestoler, bakken opp er for bratt, og det er ikke stor nok svingradius eller terskelfrie dører. Toalettbygget er i dårlig stand, og det var ønskelig å flytte toalettfasilitetene inn i driftsbygget.
 • Toalettdelen måtte kunne holdes åpent selv om kafedelen var stengt.
 • Kafedelen måtte kunne ha mulighet til å kjøre en egen kioskløsning, slik at is/brus-servering kunne gå utenom selve kafedelen på fine sommerdager med stort besøk.
 • Større kapasitet på antall sitteplasser i kafeen
 • Godkjent kjøkken og eget personaltoalett og garderober. Personalfasilitetene måtte utformes på en slik måte at Foten kan driftes av vernet bedrift/ideell organisasjon.
 • Bedre tilrettelagte uteområder, og muligheten til å åpne opp og skape mindre skille mellom ute og inne.
 • En bedre integrert avfallsløsning med kildesortering, slik at dette blir penere visuelt enn dagens løsning som er plassert like ved lekeapparatene.
 • Løsninger som ivaretar bygget mens det står vinterstengt.


Med dette som forutsetninger ble Pluss arkitekter kontaktet, og de utarbeidet en skisse/modell for et bygg som tok hensyn til dette. Deretter ble det utarbeidet saksdokumenter, og saken lagt frem i Teknisk utvalg. Det ble vedtatt å prioritere midler til nytt bygg i budsjett og handlingsplan for 2015 med forslag på kr 6,5 millioner, samt endre driftsform der hele området sees under ett og parkering og kafedrift slås sammen og man inviterer vernet bedrift/ideell organisasjon til å drive kafeen. Administrasjonen anser at dagens ordning med vertskap er sårbart, og ønsker et større driftsapparat som gjør kommunen i stand til å oppfylle forpliktelser i bl.a. Blått flagg-ordningen.

Roy redegjorde litt for prosessen videre, og understreket sammen med Tarjei at tegningene som var laget kunne sees på som skisser, og at det er mulig å endre på utseendet på bygget videre i planleggingen. Når det gjelder en egen vertskapsbolig kan kommunen vanskelig forsvare å bruke kommunale midler på en leilighet, med det det fører med seg av fremtidige driftskostnader. For kommunen er det funksjonene til driftsbygget som er hovedfokus, selve utseendet ikke er en prinsippsak og de innspillene som har kommet på dette vil tas med i videre planlegging.

3. Ønsker fra lokalsamfunn og nærmiljø
I mange tilfeller opplever kommunen at brukerne og lokalmiljø er litt bevisstløse i forhold til å involvere seg i saker, og setter pris på det engasjementet som er vist i denne saken. Administrasjonen ønsker å høre på brukerne, og tar alle innspillene på alvor.

Rolf Hauge var opptatt av historien, bygget ble antakeligvis reist etter krigen, ca 1950 og videre påbygget etter hvert, og han var tydelig på at Foten betydde mye for mange. Medlemmene i de lokale hytteforeningene sto samlet i synet på at rorbuer ikke var ønskelig, og at denne utformingen ikke hørte hjemme på Foten. den fulgte ikke stedlig byggeskikk. Han stilte seg kritisk til arkitekten som hadde laget skisser til det nye bygget. Ett nytt (moderne) bygg basert på dagens utforming ville være vanskelig å svelge for de som er glade i stedet.

Per Gunnar la vekt på sikkerheten, og mente at et vertskap som bor på plassen vil kunne ivareta sikkerheten og melde i fra dersom noe skjer og at det er en trygghet i seg selv, og at et vertskap vil kunne føre til mindre hærverk. Hanna fortalte litt om erfaringer fra drift av kommunens øvrige badeplasser, og omfanget av hærverk. Erfaringsmessig ser vi at gamle slitne toalettbygg er særlig utsatt for hærverk, i Fredrikstad er det særlig Vispen vi opplever ødeleggelser. Tidligere har vi hatt problemer på Mærrapanna, men ikke hatt episoder etter at bygget ble oppgradert.

Solveig la frem et ønske om at kafebygget i større grad kunne nyttes som selskapslokale i fremtiden, og at Foten er et nydelig sted å ha forskjellige arrangementer. Hanna fortalte litt om presset kommunen opplever på de offentlige områdene hvor det ukentlig kommer henvendelser om arrangering av brylluper, firmafester, reklamestunt osv på fellesområdene. Kommunen ønsker å holde de offentlige friområdene åpne for alle brukere, og tillater ikke lukkede arrangementer av den typen, det er ønskelig at alle skal kunne føle seg velkomne og at de er gratis å bruke.

For samtlige var det viktig at kommunen tar på alvor det faktum at mange mennesker bruker Foten, og at det til enkelte tider brukes som festeområde for ungdommen. Alle var opptatt av at kommunen erkjenner ansvar for dette og har et godt samarbeid med politi, natteravner og evt vaktselskaper for å ivareta sikkerheten på stedet dersom det ikke skal være boende vertskap i fremtiden.

4. Videre planlegging
Representantene la vekt på at det var fasaden og utvendig utforming lik dagens bygg som var hovedsak for dem, og at valg av driftsform var underordnet dersom kommunen gjør nødvendige tiltak på de kjente problemdatoene, og setter inn ekstra ressurser dersom det i etterkant viser seg at det er behov.

På spørsmål om det ikke kunne settes ned en brukergruppe, gav Roy en informasjon om at kun var vanlig ved bygg som skoler, aldershjem etc som hadde distinkte brukergrupper. Det var enighet blant møtedeltakerne om at kommunen jobber frem en ny skisse, der man tar hensyn til de innspillene som er gitt og utformer et nytt bygg med hovedvekt på å beholde fasadene på bygget i så stor grad det lar seg gjøre, samtidig som det nye bygget ivaretar viktige funksjoner som tilfredsstillende serverings- og kjøkkenareal, universell utforming, ventilasjon, og tilpassing til utearealene. Det er lav takhøyde i bygget, og serveringsdelen blir kokhet på varme sommerdager, de nye skissene vil ta hensyn til behov for å kunne åpne vinduer/skyvedører til å kunne lufte og åpne bygget mot uteområdene i litt større grad enn i dag. Området rundt kjøkkeninngangen er rufsete, og det er enighet om at fasadene i den delen av området er mindre viktige å beholde slik de står i dag.

Brukerne vil bli holdt løpende oppdaterte gjennom det videre arbeidet, og er velkomne til å komme med innspill gjennom hele den videre prosessen frem mot budsjettbehandlingen i desember. Per Gunnar er kontaktledd mellom kommunen og brukerne.


Oversiktsbildet fra Foten med det nye kafeteriabygget plassert i terrenget.

 

Oversiktsbildet fra Foten med det nye kafeteriabygget plassert i terrenget.

Plantegning over kafeteriabygget.

Plantegning over kafeteriabygget.

 

 


 

 

Regional kystsoneplan for Østfold – høring og offentlig ettersyn-frist 30- september 2014

Det vises til brev datert 17.6.2014 ref.  2013/342-40956/2014.
 

Fredrikstad Hytteforening (FHF) vil med dette avgi vår høringsuttalelse nedenfor.
 

Innledning
FHF har siden 10.6.2013 deltatt i alle møter vedr. kystsoneplanrevisjonen og avgitt innspill til arbeidet og også avholdt særmøte med fylkets utredere.

 

Vi registrer at deler av våre innspill er kommet med i høringsforslaget, og oppfatter det som positivt.
 

FHF har samarbeid med Hvaler Hytteforening (HH), og støtter høringsuttalelsen som er sendt fra HH.
 

FHF har vært høringsinstans for Fredrikstad kommunes høringsuttalelse. FHF støtter høringsuttalelsen fra «vår» kommune.
 

Høringsuttalelse fra FHF
Selv om FHF støtter ovenstående uttalelser vil vi i det etterfølgende angi supplerende uttalelser. Av praktiske hensyn velger vi å knytte vår uttalelse til de enkelte punkter i høringsforslaget fra juni 2014.

 

Kap. 2, 2.3. Havnivå side 7 og pkt. 8.4 Havnivå og springflo , side51.
Det er brukt begrepene stormflo og springflo. Det er kommet nytt høydereferansesystem fra 1.12.2013 benevnt NN 2000 som erstatter NN 1954. Der foreslås at teksten samordnes når det gjelder begrepene og at det brukes NN 2000 som høydesystem.

 

5.2 A) side 26/27.
Det bør legges noen føringer for bruk av fjernstyrte båter.

 

5.4 Hytteliv, side 29, 4 avsnitt.
Her må det legges inn tallet 1 mrd, 1.000.000.000.- i teksten for å synliggjøre den økonomisk betydningen av hyttelivet i fylket.

 

7.2 Småbåthavner, A), side 41.
* Lokalisering.   ……….ved mudring eller lignende unngås.

 

Det er et faktum at de aller fleste muligheter for å utvikle nye båthavner er i gruntvannsområder som  må mudres. Det må være mulig å velge formuleringer som ikke avviser områder som må mudres.
 

Forslag til tekst: Både etablering av nye havner og utvidelser bør skje der det ikke har vesentlige negative virkninger for naturmiljø eller landskap. Inngrep i sjøbunnen ved

mudring eller lignende bør kunne tillates.
 

Sanering av enkeltbrygger.
 

Det må også gis anledning til å bygge fellesanlegg som trygge og gode plasser uten at badebrygger på den enkelte tomt skal saneres.
 

Forslag til tekst: en del av et verdifullt kyst-  Enkeltbrygger bør kunne saneres og samles i fellesanlegg der forholdene ligger til rette for det. Unntatt fra dette er områder der enkeltbrygger utgjør og kulturmiljø.
 

Kap. 8, Definisjoner side 46.
Det foreslås at «grunnlinjen» illustreres på kartet slik den er definert på side 47 øverst.

 

8.2 Retningslinjer……..side 49 siste avsnitt.
Begrepet «vesentlig» må fjernes i denne sammenheng fordi det er angitt areal for hvor store en hytte kan være i strandsonen. Hvis det er en eksisterende hytte på 70 m² som søkes utvides til 80 m², kan det aksepteres, mens en hytte på 40 m² som skal utvides tilsvarende ikke skal godkjennes.

 

Mennesker forstår ikke denne forskjellsbehandlingen av hytter som ligger i samme område, og fylkets kystsoneplan må rette opp dette nå. Hvor formuleringen kommer fra i tidligere planer vites ikke.
 

8.3 Retningslinjer…………..side 49.
c) Siste 2 setninger sløyfes. Begrunnelse:  Det er akseptert høyder i de første setningene og det gjelder for eksisterende hytter. Nye hytter som måtte bli godkjent i strandsonen må følge samme regler som eksisterende hytter.

 

d) Arealene strykes. Det er et grunnlag for unødvendige konflikter i byggesaker og bør tones ned som et kravtema.
 

g) Begrepet «samlet» må fjernes her og andre steder det er brukt.
Det er ingen politikere som ved behandlingen av størrelser på hytter innfor og utenfor 100 – mb snakker om «samlet areal». De snakker om størrelsen på hytta, 80 m², 90 m². I pkt a) er  «bygning med en bruksenhet» brukt, og det er vel ikke slik at denne «bruksenhet’s areal» skal arealvurderes sammen med uthus av ulik type ?. Vi mener at «samlet» må fjernes for å redusere konfliktnivået uten at det medfører ulemper for almenheten.

 

8.4 Fritidsboliger. Side 51.
Her må «vesentlig» og «samlet» begrepene fjernes som angitt tidligere.
 

8.6 Dispensasjonsbehandling………side 53.
3 dje avsnitt.

 

Eksisterende fritidsbebyggelse………..
 

Det må synliggjøres at det er de eksisterende hyttene som er tema.
 

4.dje avsnitt.
 

Forslag til ny tekst:
Det er en fordel om fritidsbebyggelsen tilkobles ordnet avløpsanlegg i hh til vanndirektivets målsetting for reduksjon av forurensing. Dispensasjon for tilbygg for plass til våtrom med størrelse og utvidelsesretning vurderes slik at tiltaket ikke er til hinder for allmennheten.

 

5. avsnitt.
 

Dette avsnitt uttrykker en forskjellsbehandling mellom hytter i 100 m-b og at det  åpenbart er juridisk feil. Det kan ikke legges inn føringer for saksbehandling av denne typen da loven gjelder for alle hytter i 100 m-b . Loven legger ingen føringer for denne forskjellsbehandlingen.
 

6. avsnitt. Riving.
 

Det skal ikke være noen målsetting at det skal være en enhet på en hyttetomt. Alle eksisterende hytter har uthus av ulik type, og som er en del av kystkulturen som den fremstår senere i avsnittet. Riving av uthus av ulik type for å få aksept for utvidelse av eksisterende hytter til de arealgrenser som er foreslått, 80 m²/90m2 BRA, aksepteres ikke og det må finnes formuleringer som ikke legger slike føringer.
 

Forslag til tekst: En eiendom kan ha flere uthus eller andre mindre bygninger der de representerer en kulturhistorisk verdi og som en del av et helhetlig anlegg sammen med hovedbygningen. Disse bør bevares og ikke rives når det aksepteres et tilbygg på hytta.
 

10. avsnitt side 54.
 

Første setning beholdes og andre setning strykes.
 

Ekstra innspill som ikke er i forslaget.
•    Det må legges inn i teksten på hensiktsmessig sted at det ved utvidelser/ombygging/våtrom skal tilstrebes at det legges til rette for universell utforming. Det må være riktig at hytter i  den grad det er mulig leger til rette for at brukere av hjelpemidler kan bruke hytten på en mest mulig praktisk måte.

Fredrikstad 29.9.2014
Med hilsen
Fredrikstad Hytteforening
Rolf A. Hauge
Leder
mobil 91827650
www.fredrikstadhytteforening.no

 

           


 

INNKALLING:

FREDRIKSTAD HYTTEFORENING
avholder årsmøte lørdag 16.august 2014 kl 15.00 i Onsøy Rådhus.

 

Saker til behandling:
        1) Styrets årsberetning
        2) Revisorbekreftet regnskap
        3) Budsjett
        4) Fastsette kontigent og godtgjørelser
        5) Innkomne forslag
        6) Valg

 

Eventuelle forslag sendes Fredrikstad Hytteforening,
Postboks 90, 1601 Fredrikstad eller til leder
Rolf A. Hauge, e-post: rolfahauge@gmail.com innen 1. august 2014.

 

Etter årsmøtet får vi et foredrag av fylkespolitiker og hytteeier Tor Prøytz:
Østfold fylkes kystsoneplan under revidering - tar kystsoneplanen tilstrekkelig hensyn til hytteeierne?

 

 


 

 

Regional kystsoneplan for Østfold - høring og offentlig ettersyn - frist 30. september

Forslag til Regional kystsoneplan for Østfold skal erstatte nåværende kystsoneplan som ble vedtatt i 2006. Planforslaget er utarbeidet i samsvar med planprogram vedtatt av fylkestinget.

 

Uttalelser sendes Østfold fylkeskommune, Postboks 220, 1702 Sarpsborg, eller på e-post innen 30. september 2014.

Last ned planforslaget her (8,6 mb)   

 

 

 


 

Retningslinjer for planlegging og forvaltning av Østfoldkysten

Disse retningslinjene gjelder innenfor planområdet for regional kystsoneplan for Østfold. Det vil si i RPR-sonen som på land er avgrenset på kart, datert juni 1993. Retningslinjene gjelder i tillegg for alle øyer, holmer, skjær og lignende. I sjø gjelder retningslinjene for kommunenes samlede områder, herunder vannflate, vannvolum og sjøbunn, ut til grunnlinjen. RPR-sonen på land omfatter ikke byområdene i Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Les mer...  

 

 


Kystsoneplan for Østfold – orienteringsmøte

Arbeidet med rullering av kystsoneplanen for Østfold er i gang, og planprogrammet ble vedtatt i oktober 2013. Det tas sikte på å sende et forslag ut til høring og offentlig ettersyn i juni 2014.
 
Interesseorganisasjoner, næringsrepresentanter og andre interesserte inviteres til et orienterings- og drøftingsmøte om planen på
 
Fylkeshuset i Sarpsborg onsdag 26. mars kl. 13.00 – 16.00
 
Påmelding innen 24. mars til e-post magtve1@ostfoldfk.no eller på telefon 95908337
 
Med vennlig hilsen
Magnar Tveit
Rådgiver
 
Østfold fylkeskommune, Samfunnsplanavdelingen
Tlf 69 11 7000

 

 


 

 

Notat fra møte 3. februar 2014, Fylkeshuset, Sarpsborg om Regional kystsoneplan for Østfold.

Fredrikstad Hytteforening og Hvaler Hytteforening avholdt et møte mandag 3.februar kl 18.30 til 20.30 på Fylkeshuset Sarpsborg om Regional kystsoneplan for Østfold. Fra de første møter om dette så vi at listen på hytteeiere/hyttevel/ hytteforeninger i Østfold var meget mangelfull. Om vi ser på SSB statistikk fra januar 2007 om hytter i Østfold  fordeler de seg slik:

 

Fredrikstad:

4.399 hytter – er Norges største kysthyttekommune

Hvaler:

4.296

Moss:

472

Sarpsborg:

2.775

Rygge:

985

Råde:

957

Halden:

1.736

 

Totalt antall hytter i Østfold er 19.488, medregnet Indre Østfold som er utenfor kystsoneplanens område. I kystsonen som omfattes av fylkets kystsoneplan er det ca 15 000 hytter.

Som et innspill til planprogrammet foreslår FHF at det i planprogrammet tas med en anmodning til kystkommunene i Østfold om at hver kommune tar initiativ til at det dannes en felles hytteforening for alle hytteeiere i den enkelte kommune. Begrunnelsen er at det ikke er noe felles organ som kan ivareta hytteeiernes interesser i forhold til den/de offentlige planprosesser som hele tiden går i samfunnet på både kommunalt, fylkeskommunalt, fylkesmannens og statens hånd.


Foruten Prosjektleder Ingun Ege og arkitekt Magnar Leif Tveit fra Østfold Fylkeskommune, som leder arbeidet med rullering av kystsoneplanen, var representanter fra hyttevel/hytteeierforeninger i Halden, Sarpsborg, Hvaler, Fredrikstad og Råde tilstede sammen med de to foredragsholderne Sivilarkitekt Inger Kolseth, KLZ arkitektur og Fylkespolitiker (H) Tor Prøitz.

 

Etter en kort introduksjon av leder i Fredrikstad Hytteforening Rolf A. Hauge fikk vi en innledning av Ingun Ege om status på arbeidet med kystsoneplanen hvor hun tok opp:

Bakgrunn - rullering av kystsoneplanen

 

Fylkespolitikernes bestilling:

 • En lett rullering, en kortere forenklet og oppdatert plan.
 • Et hensiktsmessig verktøy for kommunene.


Formål med planen:

 • Regionale føringer for kommunens planlegging og saksbehandling.


Planprogram for regional kystsoneplan, med endringer etter høring er vedtatt i Fylkestinget 23.10.2013. Nå utarbeides plan/rettningslinjer - 1. utkast klart april/mai 2014 og sendes ut på høring tidlig i juni.

 

Prinsipper for planarbeidet:

 • Fokus på områder der planen kan ha størst påvirkningskraft.
 • Prioritering av plantema
 • Planen skal gi regionale føringer
 • Hele plandokumentet kortes betydelig ned
 • Samarbeide over land - og fylkesgrenser

 
Hva er nytt?

 • Plan- og bygningsloven av 2008 §1-8, jf. kap 19-Byggeforbud i 100 meters beltet og adgang dispensasjon er strammet inn
 • Statlige planretningslinjer for strandsoneforvaltning skal innarbeides i kystsoneplanen og legger føringer
 • Naturmangfoldloven


Statlige planretningslinjer for strandsonen:

 • Hva betyr disse for Østfoldkysten?


I hovedtrekk en videreføring. Differensierte retningslinjer - strengest vern i Oslofjorden. Det blir ingen liberalisering. 100 - metersbeltet er av nasjonal interesse.


Mål: Å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Det skal tas særlige hensyn til natur- kystmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser og verdier i et bærekraftig perspektiv.

 

Retningslinjer for planlegging og forvaltning av Østfoldkysten:

 • Statlige planretningslinjer innarbeides i Kystsoneplanen. Retningslinjene legger felles grunnlag for KPL-rulleringer. Målsetting: Klare og entydige. Lik praksis i kommunene.


Prioriterte plantema:

 1. Biologisk mangfold
 2. Landskap/kulturminner
 3. Friluftsliv
 4. Næring
 5. Infrastruktur
 6. Retningslinjer for planlegging og forvaltning av Østfoldkysten


Planprosessen. Medvirkning. Organisering.

 

Prosjektgruppe:
Kommunen og statlige regionale myndigheter. Kommunen aktivt med.

 

Referansegruppe - Kystforum:
Interesseorganisasjoner, næringslivsrepresentanter, kystkommunene i Østfold, Offentlig organ.

 

MØTE: onsdag 26.mars 2014 i Sarpsborg.
Fylkeskommunen tar imot innspill underveis.
Høringsperiode: juni-september 2014
Høringsmøte: september 2014 ( Kystforum/åpent møte)
Bearbeiding av innspill og forslag: september-oktober 2014
Vedtak: Forventes i Fylkestinget november 2014.
Informasjon om planarbeidet

www.ostfoldfk.no
Fylkesplanlegging
Regionale planer/temaplaner

Sivilarkitekt Inger  Kolseth, KLZ arkitekter innledet sitt innlegg med at hun var den eneste med yrkesbakgrunn som hadde innspill til kystsoneplanen. Hun hadde gjort seg flere betraktninger omkring utforming  og utførelse på bygninger i strandsonen som arkitekt, prosjekterende og søker i flere hyttesaker i Fredrikstad Kommune. De som tar kontakt med henne ønsker ikke store prangende hytter, men å få en velfungerende hytte for seg og sin famile. Erfaring viser at mange ønsker seg et bad/vaskerom i tillegg til eksisterende hytteareal.


Inger Kolseths foredrag (som inneholder mange bilder/farger) er vedlagt i sin helhet.


Som siste foredragsholder hørte vi fylkespolitiker for Høyre Tor Prøitz i et engasjert innlegg om Kystsoneplanen og hytteeierne. Han understreket at det var hans egne betraktninger som politiker og hytteeier som han tok opp.

 

Den eksisterende kystsoneplanen for Østfold er fra 2006

 • Vedtatt planprogram i oktober 2013 for revisjon av kystsoneplanen
 • Flere punkter er ikke fulgt opp
 • Nye statlige føringer
 • Det  skal være en enkel rullering
 • Et hensiktsmessig verktøy for kommunene
 • Forenkling av planprosessen.


Kystsoneplanens mål er at Østfoldkysten skal forvaltes gjennom bruk og vern i et bærekraftig perspektiv. Kysten skal nyttes som områder for opplevelse, friluftsliv, båtliv, fritidsboliger, helårsboliger, næring og transport, samtidig som kystens spesielle landskaps-, natur -, og kulturverdier bevares. Rekreasjonsverdier, naturverdier og kulturminneverdier skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning til beste for befolkningen i dag og i fremtiden og tillegges avgjørende betydning i all forvaltning og planlegging.

 

Om hytter og hyttebebyggelse sier kystsoneplanen av 2006 bl. a.

 

Om kystbebyggelsen står det:

 • Østfoldkysten er tildels sterkt nedbygd av hytter, helårsboliger, båthavner og andre typer anlegg. SSB sier at 42,6 % av kystlinjen er nedbygd.

Mål for kystbebyggelse:
 • Bebyggelse med tilhørende infrastruktur må tilpasses landskaps-,natur-,kultur -, og fritidsinteresser, og som hovedregel skje bakenfor strandsonen i områder som ikke er synlige fra sjøen.

Infrastruktur -småbåthavner:
 • Færre brygger - flere marinaer - kystkultur?


Andre mål for innbyggerne i Østfold er folkehelsen:
Fylkeskommunen og kommunen har et ansvar for tilrettelegging og oversikt over den enkeltes og samfunnets helsetilstand.

 

Friluftsliv er spesielt nevnt i målet med planen. Viktig punkt for trivsel  vil bli ytterligere fokusert på av regjeringen.

 

Andre mål for innbyggerne i Østfold

 

Rekreasjon:

 • Et sterkt ønske både i fylkeskommunen mot 2050 og blant innbyggerne er å ha mulighet  i et samfunn med varierte tilbud, både av produserte tilbud og urørt natur.
 • Næringsaktivitet:
 • Reiseliv, strandliv, hobbyfiske, båtliv, overnattingsmuligheter og havner er alle aktiviteter som det vil være behov for i et moderne samfunn.  Attraktivt sted å bo
 • Et viktig tema med tanke på økt aktivitet og sysselseting i fylket. Attraktive boliger med spennende beliggenhet vil øke attraktiviteten.


Fritidsboliger er et godt alternativ for å nå andre mål gitt i fylkesplanen 2050:

 • 60 % er ikke utbygd. Viktig at dette forblir ubebygd for å nå de mål om allmen bruk av strandsonen.


Til dette hadde Tor Prøitz følgende påstand:
Av de punktene som det skal legges vekt på i kystsoneplanen er det kun hyttebebyggelsen som blir beskrevet med negativt ladede ord og som blir ilagt forbud og detaljerte begrensninger til sin eksistens.

 

Ca 15.000 hytter i strandsonen er kanskje det viktigste elementet for å nå de mål som er laget for fylket.

 

Han fortsatte med eksempler på negativitet og negative regler for hytteeiere:
Det påstås at østfoldkysten er tildels sterkt nedbygd av hytter:

 • Nedbygd er et negativt ladet ord. 15.000 hytter gir mulighet for rekreasjon, friluftsliv og et godt miljø for mer enn 60.000 mennesker.
 • Eksisterende hytter i 100 meters beltet og arealbegrensninger på hytter
 • Detaljerte bestemmelser terrasse størrelser
 • Bebyggelse som ikke skal være synlig fra sjøen bak 100 meters beltet?


Hva bør være med om hyttebebyggelse i en ny forenklet og en mindre omfattende kystsoneplan?

 • Positiv holdning til et av strandsonens viktigste innslag
 • Se på hyttene som et aktivum
 • Er en del av kulturlivet langs kysten de siste 100 år
 • I Østfold er hytteeieren den vanlige mann i gaten, ikke er overklassefenomen
 • Mindre detaljerte bestemmelser
 • Stort vedlikeholdsbehov pga alder og generasjonsskifte krever lettere adgang til standardheving
 • Fylkeskommunens kystsoneplan bør være et rettledningsdokument for kommunene. Arealbruk fastsettes av kommunen.
 • Fylkeskommunen bør ikke ha innsigelsesrett og skal ikke forsinke kommunenes saksbehandling.


      Tor Prøitz avsluttet  med følgende om kystsoneplan 2014:

 • Det er en mulighet til påvirkning for en mer positiv holdning til hytter i strandsonen gjennom fylkesplanen
 • Statlige krav, lover(Pbl) og statlige forvaltningskrav viser liten forståelse for verdien av de eksisterende hytter i strandsonen. Påvirkning må også skje mot politikere og byråkrater på sentralt nivå.
 • Sentralt at hytteeierne gjør seg mer gjeldende som den mest betydelige aktør i strandsonen.


Etter disse innleggene var det en debatt om at hyttestørrelsene varierer fra kommune til kommune.  

 

Hvordan de så på det regelverk og de muligheter en hytteeier har i dagens samfunn. Dette førte til en engasjert debatt mellom foredragsholderne og de andre deltagerne. Vi tror at fylkets representanter fikk endel  innspill som jeg håper de vurderer å ta inn i planen.

 

Det videre arbeid med kystsoneplanen er:
Neste infomøte 26.mars. Høringstid juni til september 2014 . I denne perioden er det viktig at hytteeierne kommer med sine innspill. Nytt åpent møte sept/oktober 2014 og politisk vedtak november 2014.

 

Vi ser på dette som starten på at hytteeierne nå blir tatt med og blir endel av det offentlige samfunnet.

Referent : Rolf A. Hauge
 
 


 

Fredrikstad hytteforening sammen med
Hvaler hytteforening

inviterer til møte om Østfold Fylkes planprosess  for revisjon av Fylkets Kystsoneplan fra 2006.
 
Mandag 3. februar 2014 kl 1830 - 2030
Fylkeshuset, Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg.

 
Hensikten med møtet er å samle representanter for hytteeiere i kystkommunene i Østfold:
Moss, Rygge, Råde, Fredrikstad,Hvaler, Sarpsborg og Halden.
 
Program
 1. Innledning ved Fredrikstad Hytteforening
 2. Magnar Tveit/Ingun Ege fra Østfold Fylkeskommune om status for planarbeidet.
 3. Sivilarkitekt Inger Kolseth, KLZ arkitektur – Innspill til kystsoneplanen
 4. Fylkespolitiker ( H) Tor Prøitz- Tar kystsoneplanen tilstrekkelig hensyn til hytteeierne?
 
Åpen diskusjon

Målet med diskusjonen er å komme frem til en felles uttalelse til planarbeidet basert på de tidligere utsendte skriv fra Fredrikstad Hytteforening og Arkitekt Inger Kolseth. (Dokumentene er vedlagt denne mail til informasjon). Det er helt sikkert mange hytteeiere som har erfaringer med byggesaker som av ulike årsaker ikke er blitt slik av som de selv ønsker.
Det er alminnelig kjent at den enkelte kommune bruker føringer både fra Fylkeskommunen og Fylkesmannen som grunnlag for sin saksbehandling til både å gi tillatelser og avslag på søknader.
 
FHF har forsøkt å få finne frem til velforeninger, hytteforeninger el.l. i alle kystkomunene. Det er så langt vi har fått vite liten oversikt i kommunene om hytteforeninger , og denne invitasjon m/vedlegg er sendt til de adresser vi har samlet inn så langt.
 
Vi tror at mange hyttefolk i området kjenner noen som har hyttter,  og som igjen kjenner noen i andre hytteområder i kommunene Moss,Rygge, Råde, Sarpsborg og Halden, og ber om at denne mail m/vedlegg videresendes får å flest mulig hytteiere til å komme til Fylkeshuset i Sarpsborg mandag 3 februar 2014 kl 1830.
 
Vennlig hilsen
Fredrikstad Hytteforening                  Hvaler Hytteforening
Rolf A Hauge                                    Mona Flemmen
Leder                                               Leder
 
Om du vil delta på møtet, vennligst send en mail til Rolfahauge@gmail.com eller gi beskjed på 91827650 senest 30.januar 2014.

 

 


 

Innspill til oppstart - Regional kystsoneplan for Østfold

Viser til møte i Sarpsborg 18.september 2013. Fredrikstad Hytteforening ( FHF) har følgende bidrag til høring av kystsoneplanarbeidet.
 
Innspill
FHF foreslår at det i planprogrammet tas med en anmodning til kystkommunene i Østfold om at hver kommune tar initativ til at det dannes en felles hytteforening for alle hytteeiere i den enkelte kommune.
 Begrunnelsen er at det ikke er noe felles organ som kan ivareta hytteeiernes interesser i forhold til den/de offentlige planprosser som hele tiden går i samfunnet på både kommunalt, fylkeskommunalt, fylkesmann og statens hånd.
Vi ser av innkallingen til informasjonsmøter at hyttefolk i svært liten grad er representert, og det kan ikke være i samfunnets interesse at det skal være slik.
 Hyttefolk utgjør en stor bruker av kystsonen, og må være aktivt med å delta i planbeidene som hele tiden pågår.
 
Hyttekommunene i Østfold:
 • Hvaler. Ca. 4.300.- hytter. Han felles hytteforening for alle hytter  med enkeltmedlemmer. Dannet i 1977
 • Fredrikstad. Ca  4.390 hytter. Har felles hytteforening med velforeninger/hytteforeninger mv som medlemer. Dannet i 2010
 • Moss: 472 hytter. Vi kjenner ikke om det er felles forening her
 • Rygge: 985 hytter  
 • Råde: 957 hytter         
 • Sarpsborg: 2.775 hytter      
 • Halden: 1.736 hytter.      
 • Sum 16.615hytter.
 
Det fremgår på side 41 i plan av 2006, at det var samlet 15.600 fritidsboliger i de 7 kystkommunene. Hvis vi sier at det er 4 personer som «sogner» til hver hytte utgør dette vel 60.000.- personer.
Grove undersøkelser som er utført viser at over 50 %  av disse kommer fra kommuner utenfor egne kommuner
 Bakgrunnen for at FHF ble dannet var at en lokal hytteforening sendte inn et forslag til planprogrammet for kystsoneplanen i Fredrikstad om dannelse av felles hytteforening i Fredrikstad kommune. Dette ble godkjent av formannskapet og tatt med i planprogrammet.
 I forbindelse med informasjonsmøter om kystsoneplanarbeidet ble det oppnevnt et interrimsstyre i september 2009 . Formell stiftelse var den 1. september 2010 og det har vært avholdt årsmøter i 2011, 2012 og 2013.
Medlemstallet har hatt en positiv økning og nå er er det ca 50% av alle hytter som er medlem via sine velforeninger, hytteforeninger el.l.
 
FHF tilbyr seg å delta på evt. stiftelsesmøter i kommuner og informere om egne erfaringer, vedtekter mv.

Oslofjordens Friluftsråd er et organ som skal ivareta den samlende interesse for friluftsinteressene i Oslofjordområdet. Så vidt vi  kjenner til er det ikke oppnevnt representanter fra hyttefolk i dette råd.
Vi foreslår at det i Kystsoneplanen tas opp spørsmålet om at representanter for hyttefolk får plass i rådet. Vi vet ikke hvor mange hytter det er i dette området, men når det er vel 15.000.- i Østfold å det  vel være flere ganger det innerst på  østsiden og hele vestsiden av fjorden. Det er vanskelig å tenke seg at det i fremtiden ikke er representanter for hyttefolk i dette råd.
 
Utbygging av vann og avløp samt påbygging av våtrom er igangsatt i alle hytteområder i hele landet. Grunnlaget for dette er at kravene i Vanndirektivet skal innfris innen 2021.
Konsekvensene av dette er at det må utføres en omfattende oppgradering av hytter, både for å sikre en god bygningsteknisk løsning for våtrom, og samtidig sikre at krav til isolering og universell utforming mv  kan ivaretas i den forbindelse.
I kystsonen er det i hovedsak eksisterende , gamle hytter som skal oppgraderes for å møte de neste 50 år. Disse hyttene er ikke tilrettelagt for den nye tid og må oppgraderes på ulik måte tilpasset den enkeltes behov og ønske.
Det er et faktum at den kommunale saksbehandling og innspill/krav fra Fylkesmannen  i stor grad fører til en mengde konflikter og mye saksbehandling. Årsakene til dette er mange, men det kan synes som om Kystsoneplanen av 2006' føringer angitt på sidene 73-77 skaper usikkerhet mellom aktørene, de private planleggerne og de offentlige ansatte saksbehandlere.
 
FHF mener at man i den neste utgaven av planen må kunne sløyfe/tilpasse en del av kravene/retningslinjene som er angitt på side 77 på en slik måte at usikkerheten om forståelsen av reglene blir mer tydelige og tilpasset kravene som følger av den alminnelige samfunnsutvikling. Det er også viktig at man innen fylket får ensartede regler for hyttestørrelse.
 
FHF viser i denne forbindelse til høringsnotat fra KLZ Arkitektur,  og støtter dette og anbefaler at dette behandles på en grundig måte i det videre planarbeidet.
 
Fredrikstad 22.9.2013
 
Fredrikstad HytteForening
 
Rolf A. Hauge                                                                                                leder

Fred Gjerløw
nestleder

 

Last ned innkallingen

Last ned innspillet

Last ned planprogrammet

Last ned kystsoneplan

 

 

 


 

 

 

Infomøte om vann og avløpslag

 

Fredrikstad Hytteforening innkaller til informasjonsmøte om Vann- og avløpslag tirsdag 29. januar 2013, kl. 18:00 hos Cowi AS.

 

Last ned referatet fra VA møtet her.

 


 

Møte anngående Vann- og avløpslag

Last ned artikkel anng møte hos Cowi 


Fredrikstad Hytteforening ble stiftet  1/9-2010.

Fredrikstad HytteForening (FHF) ble stiftet 1/9-2010.
Møtet ble avholdt i Onsøy Rådhus og 12 vel/hytteeierforeninger var representert.

Fredrikstads Hyttefoernings formål er å fremme felles interesser for eiere av hytter og fritidseiendommer i Fredrikstad kommune. Foreningen er partipolitisk nøytral.

Som medlemmer av Fredrikstad Hytteforening opptas velforeninger for hytter og fritidseiendommer, hytterforeninger el. lignenden foreninger i Fredrikstad kommune. Der det ikke er slike foreninger, kan enkeltmedlemmer som har fritidseiendeom eller hytte i kommunen opptas.

      

Adresseliste Fredrikstad Hytteforening 2022

      

Leder

Rolf A. Hauge

rolfahauge@gmail.com

Mobil 918 27 650

                  

Nestleder

Ivar Enok Hansen

iniv-ha@online.no

Mobil 476 05 111

                  

Sekretær

Anders Sørhuus

anders.sorhuus@reel-norway.com

Mobil 950 31 245

                                    

Kasserer

Tom Odvar Olsen

tom.odvar@gmail.com

Mobil 918 98 704

                  

Styremedlem

Per Christian Nielsen

pcnielse@online.no

Mobil 971 57 955

                  

Varamedlem

Steinar G Ileby

steinar@hansen-sveis.no

Mobil 990 95 233

                  

Varamedlem

Rolf M. Gjermundsen

romgj@hotmail.no

Mobil 908 53 901

                  

Revisor

Yngvar Carlsen

ycarlsen@outlook.com

Mobil 900 55 410